Pages

Antroponimija Kaštela
Antroponimija Kaštela
Antonia Luketin-Alfirević
Područje današnjeg grada Kaštela predstavlja kolijevku hrvatske povijesti izraslu na antičkoj i ranokršćanskoj baštini, a potvrdu te činjenice nalazimo u kaštelanskoj povijesnoj onomastici. U ovome se radu na temelju arhivskoga istraživanja opisuje i analizira povijesna antroponimija Kaštela, pa je tako korpus na kojem je istraživanje temeljeno prikupljen iz arhivskih izvora i to prvenstveno iz matičnih knjiga, ali i iz nekih objavljenih radova. Uvodni dio sadrži...
CETINSKI KRAJ OD KRAJA DRUGOG SVJETSKOG DO POČETKA DOMOVINSKOG RATA
CETINSKI KRAJ OD KRAJA DRUGOG SVJETSKOG DO POČETKA DOMOVINSKOG RATA
Vicko Bartulović
Cetinskim krajem nazivamo područje neposrednog ili orografskog sliva rijeke Cetine, koje započinje cetinskim izvorom u istoimenom mjestu, a završava u Omišu, gdje se rijeka ulijeva u Jadransko more. Ovaj rad nastoji rasvijetliti društvene, a prije svega gospodarske prilike koje su na tom području uočljive u razdoblju u kojem su na njemu vlast obnašali predvodnici Komunističke partije Jugoslavije. Na gospodarske se prilike nadovezuju i infrastrukturni dosezi koji su doprinijeli...
ETIMOLOŠKA OBRADA POSUĐENICA ROMANSKOG PODRIJETLA U GOVORU PRIVLAKE
ETIMOLOŠKA OBRADA POSUĐENICA ROMANSKOG PODRIJETLA U GOVORU PRIVLAKE
Maria Mariola Glavan
U radu smo obradili s etimološkog gledišta 440 posuđenica romanskog podrijetla koje su prikupljene u mjestu Privlake kod Zadra, čiji govor pripada južnočakavskom dijalektu. Korpus koji je predstavljen u disertaciji je prikupljen za vrijeme terenskog istraživanja u Privlaci. Zbog opširnost prikupljene građe je korpus sužen na slijedeća semantička domena: ribarstvo, pomorstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, bačvarska terminologija, poljoprivreda, stočarstvo te toponimija....
Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Ivan Macut
Završetkom Drugog svjetskog rata na vlast u novoobnovljenoj Jugoslaviji dolazi komunistička partija Jugoslavije. U komunističkom poretku sloboda općenito, a intelektualna na poseban način, nije bila dostupna u opsegu koji bi omogućio objektivno i nepristano istraživanje. Takva situacija zadržati će se sve do 1991. godine, osobito što se tiče razdoblja istraživanja Nezavisne Države Hrvatske. Unatoč omogućenoj slobodi istraživanja, nakon demokratskih promjena, razdoblje od...
Funkcije glazbe u životu adolescenata i njihove glazbene preferencije
Funkcije glazbe u životu adolescenata i njihove glazbene preferencije
Daniela Petrušić
Glazba ima važnu ulogu u životu adolescenata jer doprinosi njihovu kognitivnom razvoju, samopoimanju, vršnjačkoj socijalizaciji i društvenoj percepciji te im pomaže pri regulaciji raspoloženja. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati funkcije koje glazba ima u životu adolescenata, njihove glazbene preferencije i osobine ličnosti kao važan faktor u procesu formiranja glazbenog ukusa, uz kontrolu sociodemografskih varijabli spola, školskog uspjeha i glazbenog obrazovanja...
HODOČAŠĆA I HODOČASNICI U LORETO I ASIZ U HRVATSKIM POMORSKIM REGESTIMA 18. STOLJEĆA: ANTROPOLOŠKA HERMENEUTIKA VJERSKIH PUTOVANJA
HODOČAŠĆA I HODOČASNICI U LORETO I ASIZ U HRVATSKIM POMORSKIM REGESTIMA 18. STOLJEĆA: ANTROPOLOŠKA HERMENEUTIKA VJERSKIH PUTOVANJA
Zrinka Podhraški Čizmek
Ovaj rad prikazuje hodočašća i hodočasnike koji su s hrvatske obale putovali u Loreto i Asiz u 18. stoljeću. Na temelju 16.000 dokumenata Hrvatskih pomorskih regesta 18. stoljeća / Regesti marittimi croati del Settecento I-III, analizira se podrijetlo putnika, njihova brojnost i organiziranost u skupinama, vrijeme provedeno na hodočašću te godišnja doba i brodovi kojima su putovali. Posebna će se pozornost usmjeriti na male poduzetnike, kapetane i parune, Hrvate i Talijane, koji...
Imeničke kolokacije u engleskom jeziku ekonomske struke i model njihove leksikografske obrade
Imeničke kolokacije u engleskom jeziku ekonomske struke i model njihove leksikografske obrade
Gorana Duplančić Rogošić
U ovoj disertaciji riječ je o imenskim kolokacijama u jeziku ekonomske struke koje se promatraju unutar relevantnih aspekata frazeologije, leksikografije, korpusne lingvistike i glotodidaktike. Kolokacije se promatraju kao višerječne sveze s cjelovitom i čvrstom strukturom unutar koje je moguća ograničena zamjenjivost sastavnica. Smatra se da se kolokacije u osnovi sastoje od dviju sastavnica, nosive riječi i kolokata, a koje su obje punoznačnice. Binarna struktura nije ...
Interferencije usmene književnosti i tradicijske kulture u morlačkoj tetralogiji Ivana Aralice
Interferencije usmene književnosti i tradicijske kulture u morlačkoj tetralogiji Ivana Aralice
Nikola Sunara
Rad započinje Uvodom u kojem se obrazlažu: tema, struktura rada, upotrijebljena građa, metodološki postupci, cilj istraživanja i hipoteze. Potom slijedi deset poglavlja. Prvo poglavlje pod naslovom Zagora govori o zemljopisnim i povijesnim osobitostima zagorskog prostora, njegovu crkvenom uređenju i osnovnim gospodarskim granama kojima se njegovo stanovništvo bavilo. Slijedi poglavlje s naslovom Ivan Aralica koje donosi biografske podatke o piscu te prikaz njegova opusa s posebnim...
Interferencije usmene književnosti tradicijske kulture u morlačkoj tetralogiji Ivana Aralice
Interferencije usmene književnosti tradicijske kulture u morlačkoj tetralogiji Ivana Aralice
Nikola Sunara
Rad započinje Uvodom u kojem se obrazlažu: tema, struktura rada, upotrijebljena građa, metodološki postupci, cilj istraživanja i hipoteze. Potom slijedi deset poglavlja. Prvo poglavlje pod naslovom Zagora govori o zemljopisnim i povijesnim osobitostima zagorskog prostora, njegovu crkvenom uređenju i osnovnim gospodarskim granama kojima se njegovo stanovništvo bavilo. Slijedi poglavlje s naslovom Ivan Aralica koje donosi biografske podatke o piscu te prikaz njegova opusa s posebnim...
Interkulturalna recepcija Italije u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća
Interkulturalna recepcija Italije u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća
Zdravka Krpina
Rad, utemeljen na imagološko-kulturalnom pristupu, obuhvaća problematiku hrvatskotalijanskih odnosa u razdoblju od ilirskoga do modernističkog pokreta (1835.-1903.) sadržanu u časopisnom korpusu omeđenom pojavom prvoga hrvatskoga književnog časopisa (Danicze) i posljednjeg časopisa koji označava zaokret prema moderni (Život), kada je književna periodika bila glavnim medijem interkulturnog dijaloga hrvatskih i talijanskih građanskih intelektualnih krugova. Razrađuje,...
KLAVIRSKA GLAZBA I KOMORNO INSTRUMENTALNA GLAZBA S KLAVIROM ANTUNA DOBRONIĆA
KLAVIRSKA GLAZBA I KOMORNO INSTRUMENTALNA GLAZBA S KLAVIROM ANTUNA DOBRONIĆA
Maria Mikulić Štimac
Činjenica da je glazbena ostavština Antuna Dobronića većim dijelom ostala neobjavljena nametnula je kao cilj ovog rada istražiti u prvom redu njegova nepoznata i neobjavljena djela s područja klavirske i komorno-instrumentalne glazbe s klavirom. Od tih djela samo su neka objavljena, a većina se nakon Dobronićeve smrti više nije izvodila. Odabrana djela, predstavljena i analizirana u ovom radu, također su transkribirana kako bi se omogućilo njihovo izdavanje i izvođenje. Pokušalo...
Kritiĉka analiza diskursa novinskih ĉlanaka o pandemiji COVID-19
Kritiĉka analiza diskursa novinskih ĉlanaka o pandemiji COVID-19
Sonja Novak Mijić
Pandemija uzrokovana koronavirusom promijenila je naĉin na koji ljudi komuniciraju i dijele informacije. Mijenjaju se razmišljanja ljudi u skladu s novim okolnostima i osobnim iskustvima. U ovoj disertaciji u okviru kritiĉke analize diskursa analiziraju se razliĉiti uĉinci pandemije na temelju korpusa koji saĉinjavaju ĉlanci ameriĉkih dnevnih novina The New York Timesa, a koji izvještavaju o svjetskoj zdravstvenoj krizi 2020. i 2021. godine. Budući da se u ovakvoj situaciji...

Pages