Pages

"PERFORMANS KAO INSTRUMENT DRUŠTVENE DIJAGNOSTIKE U HRVATSKOJ"
"PERFORMANS KAO INSTRUMENT DRUŠTVENE DIJAGNOSTIKE U HRVATSKOJ"
Ana Žanko
Glavni cilj ovoga rada bilo je pokazati snažnu poveznicu pojave performansa kao izvedbene umjetnosti i političkog konteksta 20. stoljeća. Također, u radu smo ponudili analizu postmodernističkog svijeta globalnog, neoliberalnog kapitalizma i otkrili performans kao imanentni umjetnički pravac društva koje slavi vrijeme, iznenađenje, spektakl, sliku i tijelo. U kontekstu hrvatske umjetnosti pokušali smo predočiti specifičnosti novih umjetničkih praksa koje se javljaju sedamdesetih...
"POLOŽAJ VOKATIVA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA U SEDAMNAESTOM I OSAMNAESTOM STOLJEĆU"
"POLOŽAJ VOKATIVA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA U SEDAMNAESTOM I OSAMNAESTOM STOLJEĆU"
Petra Božanić
Problematika ovoga završnog rada jest položaj vokativa u hrvatskim gramatikama tijekom sedamnaestoga i osamnaestoga stoljeća. Cilj je ovoga rada uočiti obradu vokativa unutar padežnoga sustava hrvatskoga jezika u hrvatskim gramatikama iz sedamnaestoga i osamnaestoga stoljeća te usporediti propisanu normu s realizacijama vokativa u književnim tekstovima dobivši na taj način uvid u položaj vokativa u prošlosti čime možemo otkriti potencijalno relevantne odgovore za njegovu...
"Prosvjeta puku, puk k prosvjeti" analiza sadržaja splitskog glasila "Pučki list" iz 1911. godine
"Prosvjeta puku, puk k prosvjeti" analiza sadržaja splitskog glasila "Pučki list" iz 1911. godine
Jakov Bajić
Ovaj diplomski rad bavi se analizom splitskih novina ''Pučki list'' iz 1911. kroz ideju prosvjete puka. U radu se najprije određuje povijesni kontekst kroz razmatranje problema pismenosti, stanja školstva i političke borbe za korištenje i učenje hrvatskog jezika. Pregledom prethodnog djelovanja ''Pučkog lista'' određuju se glavne teme i ciljevi pisanja novina, a kroz teorijsku raspravu o pučkoj književnosti te pisanju za puk, razrađuju se osnovne smjernice prosvjetnog djelovanja...
"Quo Vadis": traduzione filmica e commento linguistico
"Quo Vadis": traduzione filmica e commento linguistico
Paula Jakus
In questa tesi viene rappresentata la mia traduzione dall’italiano al croato del film “Quo vado?”, vengono fornite informazioni sul film e vengono esposte le problematiche traduttive riscontrate. Allo scopo di ottenere informazioni sulla pellicola e sulle metodologie traduttive da adottare, vengono consultati degli appositi siti internet, nonché delle opere sul sottotitolaggio. Nella parte introduttiva vengono offerte informazioni sulla vita e e sulla carriera del registra (Gennaro...
"THE LION KING" A CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE SUBTITLES AND DUBBING VERSION OF CROATIAN TRANSLATION
"THE LION KING" A CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE SUBTITLES AND DUBBING VERSION OF CROATIAN TRANSLATION
Ivana Tabain
This master’s thesis provides a contrastive analysis of subtitles and the dubbed version of one of the most successful animated movies, The Lion King (1994). The emphasis was on detecting differences and similarities between two versions of Croatian translation – subtitled and dubbed version – with the use of contrastive analysis and establishing which translation procedures are mostly used in the process of translation for each version. The thesis consists of a theoretical part in...
"Temeljeno na istinitom događaju" - istraživanje filmskih preferencija mladih u Splitu
"Temeljeno na istinitom događaju" - istraživanje filmskih preferencija mladih u Splitu
Željana Certa
Filmske preferencije interesantan su sociološki fenomen jer ukazuju na određen vid kulturne potrošnje, a koja je pokazatelj životnog stila. Životni se stilovi u hrvatske mladeži uglavnom formiraju putem hedonističkih vrijednosti – mladi ponajprije vrednuju razonodu i dokolicu, dok su kulturne aktivnosti u drugom planu. Film kao područje i zabave i umjetnosti bitan je pokazatelj životnih stilova mladih, njihovih vrijednosnih orijentacija i ponašanja u slobodnom vremenu. Anketno...
"Tra norma e uso:la presenza del congiuntivo nei quotidiani italiani"
"Tra norma e uso:la presenza del congiuntivo nei quotidiani italiani"
Paula Jakus
Cilj ovog rada je analizirati učestalost konjuktiva u talijanskim dnevnim novinama pozivajući se na gramatička pravila koja zahtjevaju korištenje konjuktiva. Kako bi se postigao ovaj cilj, koristile su se 4 gramatike talijanskog jezika. Također, analizirano je 10 brojeva talijanskih dnevnih novina te je iz njih izdvojeno 200 rečenica koje sadrže 200 konjuktiva uzetih u razmatranje. U teorijskom dijelu rada definiran je standardni talijanski jezik spram govornog talijanskog jezika te...
"UMJETNIČKI RAZVOJ U SPLITU U MEĐURATNOM RAZDOBLJU"
"UMJETNIČKI RAZVOJ U SPLITU U MEĐURATNOM RAZDOBLJU"
Tamara Mijatović
Rad se bavi umjetničkim razvojem u Splitu u međuratnom razdoblju i stoga obuhvaća period od kraja Prvog svjetskog rata do početka Drugog svjetskog rata s nekim iznimkama koje su se dogodile u prijeratno doba koje su važne za razumijevanje kasnijih razvoja i pojava. Prije govora o tome kako je došlo do razvoja umjetnosti, daje se uvid o stanju u Splitu i o političkim prilikama tog doba. Nakon toga slijedi razvoj umjetnosti, u što spada spomen splitskog načelnika Ive Tartaglie,...
"VOKATIV U HRVATSKOJ GRAMATIKOLOGIJI"
"VOKATIV U HRVATSKOJ GRAMATIKOLOGIJI"
Petra Božanić
Diplomski je rad koncipiran objedinjavanjem tradicionalnoga formalnog gramatičkog pristupa i suvremene funkcionalne semantičko-pragmatičke koncepcije padežne paradigme. Cilj je rada analizom sadržaja odabranoga korpusa gramatika, metodom eksplikativne analize za tumačenje uočenih zapisa i metodom deskriptivne analize vokativa u hrvatskoj gramatikologiji s kontrastivnim pristupom rekonstruirati položaj vokativa u hrvatskoj gramatikologiji od 17. do početka 21. stoljeća....
"Vole li djeca matematiku?"
"Vole li djeca matematiku?"
Lolita Stanić
Matematika je sastavni dio modernog života i ima vrlo važnu ulogu u životu pojedinca i društva. Jedan od glavnih razloga učenja matematike je kritičko mišljenje te samostalno rješavanje problema. Pomoću matematike pronalazimo rješenja za mnoge druge probleme koji nisu vezani samo za matematiku. Usprkos njenoj važnosti Matematika je nažalost na glasu kao težak predmet koji se teško uči i razumije. Ona ima funkcionalnu, estetičnu i logičnu vrijednost, ali ponekad pod utjecajem...
"WAR ON TERROR AND ITS IMPACT ON AMERICAN SOCIETY"
"WAR ON TERROR AND ITS IMPACT ON AMERICAN SOCIETY"
Martina Vukušić
September 11, 2001 attacks are a crucial event that shaped the contemporary American reality. The attacks left a deep emotional scar and altered to a great extent the socio-political image of the United States of America. The American leadership did not wait for too long to provide an answer; Bush's doctrine of not giving in to terrorism was unified in a series od regulations and military operations called the War on terror. The War on terror has generated laws that decreased the...
"Za križen": etnografija procesije na otoku Hvaru
"Za križen": etnografija procesije na otoku Hvaru
Teuta Stipišić
Ovaj rad kroz etnografski pristup prikazuje višestoljetni religijsko-obredni čin i tradiciju procesije Za križen na otoku Hvaru. Podaci prikupljeni putem metoda polustrukturiranog intervjua i promatranja sa sudjelovanjem, analizirani su na način kako bi prikazali religiozni aspekt, te ulogu i značenje procesije za stanovnike otoka Hvara, te ujedno sadržaj i oblik same procesije. Ova studija pobliže opisuje načine organizacije same procesije, iskustva koja imaju akteri procesije, te...

Pages