master's thesis
Ornamentika epigrafskih spomenika vladara i velikaša s prostora ranosrednjovjekovne hrvatske države

Jelena Vardić (2015)
University of Split
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split
Department of Art History