Pages

MOTIVI NEMATERIJALNE BAŠTINE U " PROSJACIMA & SINOVIMA" I TRLOGIJI IVANA RAOSA U KONRKSTU SUVREMENOGA KULTURNOG PAMĆENJA
MOTIVI NEMATERIJALNE BAŠTINE U " PROSJACIMA & SINOVIMA" I TRLOGIJI IVANA RAOSA U KONRKSTU SUVREMENOGA KULTURNOG PAMĆENJA
Dijana Mišetić
Rad „Motivi nematerijalne kulturne baštine u 'Prosjacima & sinovima' i trilogiji Ivana Raosa u kontekstu suvremenoga kulturalnog pamćenja” podijeljen je u deset poglavlja, a započinje Uvodom u kojem se objašnjava pojam nematerijalne kulturne baštine, zapažaju interferencije usmene i pisane književnosti još od pojave prvih hrvatskih pisanih spomenika, donose biografski podatci o književniku Ivanu Raosu i njegovu raznolikom opisu, a posebice trilogiji „Vječno žalosni...
Media-exposure and its influence on English vs. Italian language competences
 of high school students in Split
Media-exposure and its influence on English vs. Italian language competences of high school students in Split
Sara Brodarić Šegvić
This thesis explores the frequency of English-language (EL) media-usage by Croatian high school students in the city of Split, and its influence on English foreign language (EFL) competences. In addition, this relationship is also explored in comparison to students’ exposure to Italian-language (IL) media and its influence on Italian foreign language (IFL), where the Italian language is taken as both an example of another FL taught within the Croatian educational system, as well as a...
NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA POSUŠKOGA KRAJA S POSEBNIM OBZIROM NA SUVREMENU ETNOGRAFIJU
NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA POSUŠKOGA KRAJA S POSEBNIM OBZIROM NA SUVREMENU ETNOGRAFIJU
Josipa Kelava
U radu se navode i multidisciplinarno analiziraju suvremeni terenski zapisi primjera nematerijalne kulturne baštine posuškoga kraja. Zapisi su nastajali u vremenskom razdoblju od 2010. do 2020. godine na području posuške općine. Interpretacija se nadopunila korištenjem relevantne književno-teorijske literature. U uvodnom dijelu rada izneseni su podatci o građi, metodologiji, ciljevima i hipotezama istraživanja. Nakon uvodnoga dijela pružen je osvrt na povijesni pregled...
Neoklapski diskurs i stil: aspekti interdiskurzivnosti mediteranizma, baštine i popularne kulture
Neoklapski diskurs i stil: aspekti interdiskurzivnosti mediteranizma, baštine i popularne kulture
Eni Buljubašić
Ovaj rad proučava reprezentacije dalmatinskog i hrvatskog identiteta kao mediteranskog neoklapskim tekstovima kao suv remenom žanru popularne kulture. Neoklapski je diskurs definiran interdiskurzivno, čime se pozornost usmjerava na slojevitost i političnost suvremenog klapskog pokreta. U neoklapskim se tekstovima, kao i u šire pojmljenom neoklapksom diskursu, istražuju interdiskurzivna prožimanja diskursa baštine, nostalgije, brendiranja nacije ,...
POJAM HELENISTIČKE FILOZOFIJE
POJAM HELENISTIČKE FILOZOFIJE
Slobodan Stamatović
Autor se u disertaciji bavi istraživanjem problematičnog pojma helenističke filozofije i s tim povezanim aktualnim problemima periodizacije i terminologizacije postaristotelovskog razdoblja antičke filozofije. U Uvodu najprije ocrtava kontekst, razlog i svrhu svog istraživanja: kontekst je znanstvena revolucija koja je rezultirala izgradnjom nove slike antičke filozofije u kojoj je prevladao suženi pojam helenističke filozofije, razlog se sastoji u tome što je pojam...
POLITIČKA POVIJEST SPLITA OD 1918. DO 1941.
POLITIČKA POVIJEST SPLITA OD 1918. DO 1941.
Marijan Buljan
Uspjesi srpske vojske u balkanskim ratovima i postupci austrijskih predstavnika vlasti doveli su do jačanja protuaustrijskoga duha u Splitu. Zahvaljujući nekolicini tadašnjih projugoslavenski orijentiranih pisaca i političara nastala je više puta korištena fraza o Splitu kao „najjugoslavenskijem gradu.“ Nije, stoga, nikakvo iznenađenje što su stvaranjem prve jugoslavenske države očekivanja građana bila velika, napose što je gubitkom Zadra upravo Split postao političko i...
PROSTORNO PLANIRANJE U HRVATSKOJ OD 1955. DO 1975.
 I LEFEBVREOVA TEORIJA PROIZVODNJE PROSTORA
PROSTORNO PLANIRANJE U HRVATSKOJ OD 1955. DO 1975. I LEFEBVREOVA TEORIJA PROIZVODNJE PROSTORA
Nikola Bojić
U disertaciji se prostorno planiranje u Hrvatskoj od 1955. do 1975. godine razmatra kao istovremena sinteza različitih disciplinarnih diskursa te način na koji država teritorijalizira vlastitu razvojnu politiku. Istraživanje je uspostavljeno kroz analizu prevladavajućih prostornoplanerskih diskursa i praksi te analizu administrativne, društvene i političke artikulacije državnoga teritorija. Uz opsežan pregled sekundarnih izvora i referentne literature, u fokusu je istraživanje...
Povijest Adventističke crkve u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Dalmaciju
Povijest Adventističke crkve u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Dalmaciju
Ivan Đidara
Ovaj rad istražuje nastanak i razvoj Adventističke crkve u Hrvatskoj u XX. stoljeću s posebnim osvrtom na Dalmaciju. Prema dosadašnjoj spoznaji, to je neistraženo područje hrvatske povijesti te je po naravi ovaj rad pionirski. Početkom XX. stoljeća adventisti iz Njemačke šalju misionara Albina Močnika, koji se specijalizirao u Friedensauu u Njemačkoj na studiju teologije, da radi s Južnim Slavenima na području Austro-Ugarske Monarhije. Godine 1908. počeo je raditi u Zagrebu,...
Preservation, Pedagogy, and Programs: The Application of a Functional Methodology for the Conservation of Intangible Maritime Heritage in the Adriatic
Preservation, Pedagogy, and Programs: The Application of a Functional Methodology for the Conservation of Intangible Maritime Heritage in the Adriatic
James Scott Bender
The idea of preservation in the maritime realm is a complex, multidimensional subject with many aspects presenting dualistic meaning, sometimes in opposition to one another, and other times relying on each part to represent its meaning. For example, ‘authenticity’, has subjective and objective narratives. The ‘authentic’ experience has different meaning for the outsider as it does for the visitor or tourist. Also ‘material’ preservation and ‘knowledge’ preservation are...
Problem dokidanja etike u zagrebačkoj filozofiji prakse
Problem dokidanja etike u zagrebačkoj filozofiji prakse
Anita Lunić
U ovom doktorskom radu, naslovljenom Problem dokidanja etike u zagrebačkoj filozofiji prakse, autorica je analizirala zahtjev za dokidanjem etike (Aufhebung) koji se oblikuje u zagrebačkoj filozofiji prakse. Taj je zahtjev elaborirao Milan Kangrga, a podržao Gajo Petrović. U prvom poglavlju, naslovljenom Prethodna razjašnjenja, raspravljena je opravdanost upotrebe oznake zagrebačka filozofija prakse, koncept dokidanja (Aufhebung) i razlika etike i morala. Kako je zahtjev za...
Problemi temeljnoga hrvatskoga glazbenoteorijskog nazivlja
Problemi temeljnoga hrvatskoga glazbenoteorijskog nazivlja
Sanja Kiš Žuvela
Temeljno je glazbeno nazivlje jedna od najslabijih točaka hrvatskoga institucionalnoga glazbenog obrazovanja i to od svojih začetaka u prvoj polovici 19. stoljeća. Većina terminoloških poteškoća, počevši od onih s kojima se susretao Franjo Kuhač pri pokušaju prevođenja Lobeova djela Katechismus der Musik, još je uvijek prisutna u suvremenomu muzikološkom diskursu. Kao što je Kuhač i opisao u predgovoru spomenuta prijevoda, hrvatsko je glazbeno nazivlje bremenito...

Pages