Antroponimija Kaštela
Antroponimija Kaštela
Antonia Luketin-Alfirević
Područje današnjeg grada Kaštela predstavlja kolijevku hrvatske povijesti izraslu na antičkoj i ranokršćanskoj baštini, a potvrdu te činjenice nalazimo u kaštelanskoj povijesnoj onomastici. U ovome se radu na temelju arhivskoga istraživanja opisuje i analizira povijesna antroponimija Kaštela, pa je tako korpus na kojem je istraživanje temeljeno prikupljen iz arhivskih izvora i to prvenstveno iz matičnih knjiga, ali i iz nekih objavljenih radova. Uvodni dio sadrži...
Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Ivan Macut
Završetkom Drugog svjetskog rata na vlast u novoobnovljenoj Jugoslaviji dolazi komunistička partija Jugoslavije. U komunističkom poretku sloboda općenito, a intelektualna na poseban način, nije bila dostupna u opsegu koji bi omogućio objektivno i nepristano istraživanje. Takva situacija zadržati će se sve do 1991. godine, osobito što se tiče razdoblja istraživanja Nezavisne Države Hrvatske. Unatoč omogućenoj slobodi istraživanja, nakon demokratskih promjena, razdoblje od...
Interferencije usmene književnosti i tradicijske kulture u morlačkoj tetralogiji Ivana Aralice
Interferencije usmene književnosti i tradicijske kulture u morlačkoj tetralogiji Ivana Aralice
Nikola Sunara
Rad započinje Uvodom u kojem se obrazlažu: tema, struktura rada, upotrijebljena građa, metodološki postupci, cilj istraživanja i hipoteze. Potom slijedi deset poglavlja. Prvo poglavlje pod naslovom Zagora govori o zemljopisnim i povijesnim osobitostima zagorskog prostora, njegovu crkvenom uređenju i osnovnim gospodarskim granama kojima se njegovo stanovništvo bavilo. Slijedi poglavlje s naslovom Ivan Aralica koje donosi biografske podatke o piscu te prikaz njegova opusa s posebnim...
Interkulturalna recepcija Italije u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća
Interkulturalna recepcija Italije u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća
Zdravka Krpina
Rad, utemeljen na imagološko-kulturalnom pristupu, obuhvaća problematiku hrvatskotalijanskih odnosa u razdoblju od ilirskoga do modernističkog pokreta (1835.-1903.) sadržanu u časopisnom korpusu omeđenom pojavom prvoga hrvatskoga književnog časopisa (Danicze) i posljednjeg časopisa koji označava zaokret prema moderni (Život), kada je književna periodika bila glavnim medijem interkulturnog dijaloga hrvatskih i talijanskih građanskih intelektualnih krugova. Razrađuje,...
Neoklapski diskurs i stil: aspekti interdiskurzivnosti mediteranizma, baštine i popularne kulture
Neoklapski diskurs i stil: aspekti interdiskurzivnosti mediteranizma, baštine i popularne kulture
Eni Buljubašić
Ovaj rad proučava reprezentacije dalmatinskog i hrvatskog identiteta kao mediteranskog neoklapskim tekstovima kao suv remenom žanru popularne kulture. Neoklapski je diskurs definiran interdiskurzivno, čime se pozornost usmjerava na slojevitost i političnost suvremenog klapskog pokreta. U neoklapskim se tekstovima, kao i u šire pojmljenom neoklapksom diskursu, istražuju interdiskurzivna prožimanja diskursa baštine, nostalgije, brendiranja nacije ,...
Povijest Adventističke crkve u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Dalmaciju
Povijest Adventističke crkve u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Dalmaciju
Ivan Đidara
Ovaj rad istražuje nastanak i razvoj Adventističke crkve u Hrvatskoj u XX. stoljeću s posebnim osvrtom na Dalmaciju. Prema dosadašnjoj spoznaji, to je neistraženo područje hrvatske povijesti te je po naravi ovaj rad pionirski. Početkom XX. stoljeća adventisti iz Njemačke šalju misionara Albina Močnika, koji se specijalizirao u Friedensauu u Njemačkoj na studiju teologije, da radi s Južnim Slavenima na području Austro-Ugarske Monarhije. Godine 1908. počeo je raditi u Zagrebu,...
Preservation, Pedagogy, and Programs: The Application of a Functional Methodology for the Conservation of Intangible Maritime Heritage in the Adriatic
Preservation, Pedagogy, and Programs: The Application of a Functional Methodology for the Conservation of Intangible Maritime Heritage in the Adriatic
James Scott Bender
The idea of preservation in the maritime realm is a complex, multidimensional subject with many aspects presenting dualistic meaning, sometimes in opposition to one another, and other times relying on each part to represent its meaning. For example, ‘authenticity’, has subjective and objective narratives. The ‘authentic’ experience has different meaning for the outsider as it does for the visitor or tourist. Also ‘material’ preservation and ‘knowledge’ preservation are...
Problemi temeljnoga hrvatskoga glazbenoteorijskog nazivlja
Problemi temeljnoga hrvatskoga glazbenoteorijskog nazivlja
Sanja Kiš Žuvela
Temeljno je glazbeno nazivlje jedna od najslabijih točaka hrvatskoga institucionalnoga glazbenog obrazovanja i to od svojih začetaka u prvoj polovici 19. stoljeća. Većina terminoloških poteškoća, počevši od onih s kojima se susretao Franjo Kuhač pri pokušaju prevođenja Lobeova djela Katechismus der Musik, još je uvijek prisutna u suvremenomu muzikološkom diskursu. Kao što je Kuhač i opisao u predgovoru spomenuta prijevoda, hrvatsko je glazbeno nazivlje bremenito...
Ženska tijela kao modus komunikacije u tragedijama Williama Shakespearea
Ženska tijela kao modus komunikacije u tragedijama Williama Shakespearea
Ana Penjak
Tema istraživanja iščitavanje je i tumačenje tjelesnosti kao modusa komunikacije na primjerima ženskih likova u tragedijama Hamlet, Othello, Macbeth, Romeo i Julija, Kralj Lear i Tit Andronik Williama Shakespearea. U uvodnom dijelu iznose se razlozi, predmet i cilj istraživanja. Nakon osvrta na teorijske postavke novoga historizma, teorije kulture, pitanja identiteta i tjelesnosti analizira se društveno-povijesno-kulturološka konstrukcija kraja 16. i početka 17. stoljeća,...