Pages

ŠIBENIK U OSVIT NOVOVJEKOVLJA
ŠIBENIK U OSVIT NOVOVJEKOVLJA
Mateo Jokić
Kroz ovaj istraživački rad smo Šibenik upoznali kroz nekoliko bitnih aspekata (geopolitički, demografskih, gospodarskih, vojnih). U zaključku ćemo napraviti kratki rezime i pregled već navedenih čimbenika. Povijest Šibenika i njegov položaj ne mogu se proučavati bez njegovih korelacija s Turskom i Venecijom. Grad je živio u stalnom strahu od turskih napada. Usprkos svim pritiscima, Šibenik je postao jedan od najmoćnijih gradova u Dalmaciji, gospodarstvo i stanovništvo; što je...
ŠKOLSKA EKSKURZIJA KAO OBLIK IZVANUČENIČKE NASTAVE: AKTIVNOSTI I SADRŽAJI
ŠKOLSKA EKSKURZIJA KAO OBLIK IZVANUČENIČKE NASTAVE: AKTIVNOSTI I SADRŽAJI
Vanna Kosanović
Školska ekskurzija je tip izvanučioničke nastave koji obuhvaća višednevno putovanje zbog posjete značajnim lokalitetima i središtima i u skladu je s nastavnim planom i programom određene škole. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati ponude za školske ekskurzije učenika četvrtih i sedmih razreda osnovnih škola i učenika trećih razreda srednjih škola. Ponude su analizirane s obzirom na odgojno-obrazovni aspekt, aspekt kulturne baštine i slobodnog vremena. Rezultati...
ŠKOLSKI PEDAGOG PRED IZAZOVIMA PROMJENA
ŠKOLSKI PEDAGOG PRED IZAZOVIMA PROMJENA
Maja Ćosić
Napredak društva i težnja suvremenosti svoj trag ostavljaju i na školski sustav. U odgoju i obrazovanju potrebno je pratiti napretke i promjene radi prilagodbe programa koji trebaju odgovoriti izazovu vremena i pripremiti buduće generacije na život u takvom svijetu. Jednu od ključnih uloga u prilagodbi i provedbi promjena ima školski pedagog. U praksi se suočava s težnjom formiranja suvremene škole, potrebom provođenja preventivnih programa, radom na razvijaju socijalne kulture...
ŠTENJA O BOŽIĆU I USKRSU (GRAFIJA, PRAVOPIS, JEZIČNA ANALIZA)
ŠTENJA O BOŽIĆU I USKRSU (GRAFIJA, PRAVOPIS, JEZIČNA ANALIZA)
Kristina Čuljak
Rad ne sadrži sažetak.
ŠTO, KAKO I ZA KOGA KUSTOSKI KOLEKTIV WHW-PRIMJER DRUŠTVENO ANGAŽIRANOG MODELA IZLOŽBENE I KULTURNE PRODUKCIJE
ŠTO, KAKO I ZA KOGA KUSTOSKI KOLEKTIV WHW-PRIMJER DRUŠTVENO ANGAŽIRANOG MODELA IZLOŽBENE I KULTURNE PRODUKCIJE
Petra Dajak
Kustoski kolektiv Što, kako i za koga? postiže međunarodno i internacionalno priznat uspjeh te su trenutno jedna od najznačajnijih izvaninstitucionalnih kustoskih organizacija na području središnje i jugoistočne Europe. WHW je službeno registriran kao udruga 2001. godine u Zagrebu, a njegovi članovi su se okupili spontano, kao rezultat zajedničkog rada na izložbi povodom 152. obljetnice komunističkog manifesta. Od 2003. godine, kolektiv započinje s vođenjem Galerije Nova u...
ŠUPUKOVO DOBA U ŠIBENIKU
ŠUPUKOVO DOBA U ŠIBENIKU
Mateo Jokić
Ante Šupuk je bio šibenski načelnik u razdoblju od 1873.-1903. godine. On je jedna od najbitnijih ličnosti u povijesti Šibenika. Njegov otisak na šibenskoj povijesti je uočljiv i danas, što je opisano u dva aspekta njegovog djelovanja, politički i poduzetnički. Prvi aspekt je politički i važan je ne samo za Šibenik, već i Dalmaciju. Postao je prvi narodnjački načelnik u gradu Šibeniku. Kroz svoju karijeru se ponajviše borio s politikom autonomaša. U njegovom vremenu grad...
Škola budućnosti ili budućnost škole: mišljenja učenika viših razreda osnovne škole
Škola budućnosti ili budućnost škole: mišljenja učenika viših razreda osnovne škole
Antonia Čevra
Škola je jedna od temeljnih odgojno-obrazovnih institucija svakog društva. U radu je ispitivano mišljenje učenika viših razreda osnovne škole o školi budućnosti (budućnosti škole). Prikazan je pregled razvoja škole, od njezinih početaka do suvremenosti, te alternativne škole i sustavi. Radom se željelo utvrditi razlikuju li se mišljenja učenika o budućnosti škole s obzirom na spol učenika, razred, školski uspjeh i veličinu mjesta u kojem se nalazi škola koju pohađaju....
Školski list kao način poticanja kreativnost u izvannastavnim aktivnostima
Školski list kao način poticanja kreativnost u izvannastavnim aktivnostima
Maja Jelavić-Šako
ProvoĊenje slobodnog vremena u odgojno-obrazovnom sustavu najĉešće se odvija unutar izvannastavnih aktivnosti kroz koje uĉenici zadovoljavaju svoje stvaralaĉke i rekreativne potrebe, a posebice stjeĉu kulturu provoĊenja slobodnog vremena. Budući da predstavljaju prostor slobodnog i samostalnog odabira, takve aktivnosti trebaju kvalitetno i kreativno ispuniti uĉenikovo slobodno vrijeme i uvaţavati njegove interese, ţelje i potrebe. TakoĊer, u njima uĉenici zadovoljavaju potrebu...
Šulekove jezikoslovne rasprave
Šulekove jezikoslovne rasprave
Josipa Begonja
Ilirizam je bio politički pokret koji je, osim političkoga, imao i književnonormativni program iz kojega je razvijena zagrebačka filološka škola. Najznamenitiji su jezikoslovci zagrebačke filološke škole Vjekoslav Babukić, Antun Mažuranić, Adolfo Veber Tkalčević i Bogoslav Šulek. Oni su se zalagali za podjelu imenica prema nastavku u genitivu jednine, morfonološki pravopis, završno h u genitivu množine te nesinkretizirane nastavke u dativu, lokativu i instrumentalu...
ŽANROVI PREDAJA I LEGENDE U OTOKU SINJSKOM I OKOLICI
ŽANROVI PREDAJA I LEGENDE U OTOKU SINJSKOM I OKOLICI
Franceska Erceg
Otok Sinjski i njegova okolica obiluju raznolikim žanrovima predaja i legendi koji igraju ključnu ulogu u očuvanju kulturnog nasljeđa ovog područja. Raznolikost predaja uključuje etiološke predaje koje objašnjavaju podrijetlo mjesta i pojava u prirodi, povijesne predaje temeljene na stvarnim događajima i osobama te mitske predaje koje pripovijedaju o nadnaravnim bićima poput vila i junaka. Sve ove priče čine važan dio kulturnog tkiva otoka Sinjskog i okolice. Predaje i...
ŽENE U OSMANSKOM HAREMU IZMEĐU POZICIJE ROPSTVA  I MOĆI
ŽENE U OSMANSKOM HAREMU IZMEĐU POZICIJE ROPSTVA I MOĆI
Iva Borović
Cilj je ovog rada pojasniti ulogu žena u haremu i istražiti tu tematiku kako bi se pobile postojeće predrasude. Glavni izvori kojima smo se koristili pri izradi rada bila je literatura koja proučava samu povijest Osmanskog Carstva te članci i znanstveni radovi koji su specifično pisali o ovoj tematici. Rad je podijeljen u pet poglavlja, uključujući uvod i zaključak. Na samom početku rada napisan je kratki pregled povijesti Osmanskog Carstva kako bismo mogli lakše shvatiti...

Pages