Pages

ZORA NEALE HURSTON AND HARLEM RENAISSANCE
ZORA NEALE HURSTON AND HARLEM RENAISSANCE
Marija Abramović
Imigracija Afrikanaca u Ameriku, je za razliku od imigracija drugih naroda i rasa, bila prisilna. Oni su u 19. stoljeću bili otimani iz svoje domovine, te su ih trgovci i pomorci dovozili u Ameriku s namjerom da ih prodaju u roblje, kao jeftinu radnu snagu. Društveni status Afro – Amerikanaca nakon Velike migracije, doživaljava preokret. U srcu New Yorka, točnije u Harlemu, se rađa kulturni pokret pod nazivom Harlemska renesansa, koja će se naknadno ispostaviti kao vrhunac...
Zadovoljstvo poslom i profesionalno sagorijevanje odgojitelja
Zadovoljstvo poslom i profesionalno sagorijevanje odgojitelja
Valentina Krstulović
Sindrom sagorijevanja istražuje se već dugi niz godina u različitim profesijama. Najizloženiji su mu zdravstveni radnici, odgojitelji, nastavnici i policajci. Odgojno zanimanje veoma je izazovno i stresno. Odgojitelji se svakodnevno nose sa sve većim zahtjevima posla, a uz odgoj i obrazovanje djece, što je njihov primarni zadatak, u svakodnevnoj su interakciji s različitim dionicima uključujući kolege, nadređene i roditelje djece. Svi ovi elementi potencijalni su stresori u...
Zadovoljstvo životom iz perspektive osoba s teškoćama u razvoju
Zadovoljstvo životom iz perspektive osoba s teškoćama u razvoju
Matea Horvatić
Osobe s teškoćama u razvoju najosjetljivija su društvena skupina koja zbog svojih „razliĉitosti“ ĉesto biva stigmatizirana i odbaĉena od društva. Kontinuirano kršenje prava osoba s teškoćama, onemogućuje njihovo punopravno sudjelovanje u društvenoj zajednici, što utjeĉe na njihovu kvalitetu ţivota i zadovoljstvo ţivotom općenito. Ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje jedan je od osnovnih uvjeta koji pridonosi kvaliteti ţivota osoba s teškoćama, stoga je namjera...
Zanemarivanje djece rane i predškolske dobi kao oblik zlostavljanja
Zanemarivanje djece rane i predškolske dobi kao oblik zlostavljanja
Gabriella Majić
Budući da se zlostavljanje u većini slučajeva događa u obitelji, često ostaje dugo neotkriveno. No, zlostavljanje i zanemarivanje djece nije problem na razini obitelji već značajan društveni problem na globalnoj razini. Slika o djetetu i način odgoja mijenjali su se kroz povijest te je u suvremenom društvu zlostavljanje i zanemarivanje strogo zabranjeno međunarodnim i nacionalnim dokumentima. Različiti oblici zlostavljanja i zanemarivanja mogu imati opasne i ozbiljne ...
Zapošljavanje osoba s invaliditetom na području grada Splita
Zapošljavanje osoba s invaliditetom na području grada Splita
Toni Rakić
Povijesno gledajući, društvo je uglavnom percipiralo osobe s invaliditetom na negativan način, točnije, kao osobe koje su ovisne o tuđoj skrbi i zdravstvenoj pomoći, pa su samim time i manje vrijedne u odnosu na ostale članove društva. Naporima civilnih udruga i pojedinaca učinjeno je mnogo u poboljšavanju statusa i percepcije osoba s invaliditetom. Postojeći zakoni koji bi trebali olakšati život osoba s invaliditetom ne provode se adekvatno i društvo još ne vodi ravnopravni...
Zastupljenost društvenih mreža kod djece od prvog do četvrtog razreda
Zastupljenost društvenih mreža kod djece od prvog do četvrtog razreda
Dragica Čota
Društvene mreže u današnje vrijeme uzele su sve više maha i u nižim razrednim odjeljenjima. Učenici možda nisu svjesni što su to društvene mreže, ali i te kako poznaju i koriste neke od njih. Ovaj rad podijeljen je na dva dijela: teorijski i empirijski. Teorijski dio bavi se društvenim mrežama općenito, razvojnim putem društvenih mreža, vrstama društvenih mreža ( facebook, youtube, twitter, google+ i skype), utjecajem društvenih mreža na učenike od prvog do četvrtog...
Zastupljenost istraživačkih i problemskih zadataka u udžbenicima i radnim bilježnicama iz prirode i društva u 3. razredu osnovne škole
Zastupljenost istraživačkih i problemskih zadataka u udžbenicima i radnim bilježnicama iz prirode i društva u 3. razredu osnovne škole
Marija Roko
Cilj ovog istraţivanja bio je ispitati zastupljenost istraţivaĉkih i problemskih zadataka u radnim biljeţnicama i udţbenicima iz prirode i društva namijenjenih uĉenicima trećih razreda osnovne škole. Analiza udţbenika i radnih biljeţnica prema zastupljenosti takvih pitanja i zadataka je vaţna stoga što su rezultati dosadašnjih istraţivanja ukazali na doprinos takvih zadataka odnosno primjene strategija problemskog i projektnog uĉenja kvalitetnijem stjecanju znanja, vještina...
Zastupljenost računalnih kompetencija u strukovnim standardima kvalifikacija i kurikuluma
Zastupljenost računalnih kompetencija u strukovnim standardima kvalifikacija i kurikuluma
Josipa Budić
U ovom radu riječ je o važnosti IKT-a kroz školsko i akademsko obrazovanje te poslovno djelovanje. Kada se govori o kvalitetnom obrazovanju prvenstveno se misli na razvijanje kompetencija potrebnih za buduće djelovanje. Potrebno je obrazovati se cijeli život kako bi čovjek pratio promjene društva i živio u skladu s njima. To cjeloživotno učenje podrazumijeva sve aktivnosti stjecanja znanja, vještina, stavova i vrijednosti tijekom života kako bi se pojedinac ostvario u svim...
Zastupljenost umjetničkog područja (glazba) u švedskom, singapurskom i australskom kurikulumu
Zastupljenost umjetničkog područja (glazba) u švedskom, singapurskom i australskom kurikulumu
Diana Balić
Cilj diplomskog rada je prikazati zastupljenost umjetničkog područja (glazba) u švedskom, singapurskom i australskom kurikulumu te komparirati singapurski i hrvatski kurikulum umjetničkog područja (glazba). Rezultati komparativne analize singapurskog i hrvatskog kurikuluma ukazuju na brojne sličnosti između kurikuluma i to u prvom redu s obzirom na njihovu strukturu i sadržaj. Što se tiče formiranja odgojno-obrazovnih ciklusa, broja domena i razina usvojenosti ishoda, uočene su...
Zastupljenostv umjetničkog područja (glazba) u novozelandskom, škotskom i kanadskom kurikulumu
Zastupljenostv umjetničkog područja (glazba) u novozelandskom, škotskom i kanadskom kurikulumu
Tereza Lozica
Cilj diplomskog rada je prikazati zastupljenost umjetničkog područja (glazba) u novozelandskom, škotskom i kanadskom kurikulumu te komparirati škotski i hrvatski kurikulum umjetničkog područja (glazba). Rezultati komparativne analize škotskog i hrvatskog kurikuluma ukazuju na brojne sličnosti između kurikuluma i to u prvom redu s obzirom na strukturu. U oba kurikuluma ishodi su podijeljeni po domenama, iako se mogu uočiti razlike među njima.
Zbiljsko i mistično u dugopoljskoj usmenoj književnosti
Zbiljsko i mistično u dugopoljskoj usmenoj književnosti
Tamara Plazibat
Općina Dugopolje utemeljena je u siječnju 1997. i obuhvaća naselja Dugopolje, Koprivno, Kotlenice i Lisku. Ova naselja se nalaze u jugoistočnom dijelu Dalmatinske zagore, uz granicu povijesnih Poljica i drevnog Klisa. Smještaj u blizini većih naselja splitskog zaleđa kao i blizina Splita omogućio je Dugopolju otvorenost prema utjecajima iz tih područja. Tako se oblikovala tradicijska kultura dugopoljskog područja koja je u mnogočemu tipična za srednjodalmatinsku zagoru. Treba...

Pages