Pages

Cjeloživotno učenje: izobrazbe za zapošljavanje
Cjeloživotno učenje: izobrazbe za zapošljavanje
Petra Bujas
Ovim radom prikazan je razvoj, stanje i važnost ključnih koncepata obrazovanja (cjeloživotno obrazovanje, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih), kao i važnost sudjelovanja u programima cjeloživotnog učenja i obrazovanja te obrazovanja odraslih. Provedenim istraživanjem pokušalo se utvrditi postoje li razlike među polaznicima programa izobrazbi za zapošljavanje u sociodemografskim obilježjima i razlozima za sudjelovanje u programima s obzirom na ta obilježja. Također...
Colorare le parole con i colori nella fraseologia italiana e croata
Colorare le parole con i colori nella fraseologia italiana e croata
Sunčica Marinović
Cilj ovog rada je analizirati boje koje se javljaju u hrvatskoj i talijanskoj frazeologiji pozivajući se na talijanske rječnike. Kako bi se postigao ovaj cilj, korišteni su talijanski rječnici te je iz njih izdvojeno 345 idiomatskih izraza i 93 poslovice povezanih s bojama odabranim za analizu. Također, konzultirani su tekstovi koji se odnose na hrvatsku frazeologiju kako bi se mogli usporediti hrvatski i talijanski idiomatski izrazi. U teorijskom dijelu ovog rada objašnjeno je...
Crematonimi pescaresi
Crematonimi pescaresi
Josipa Rogulj
U ovom radu se obrađuju krematonimi grada Pescare. To je treća kategorija vlastitih imena u onomastici. Mogu se definirati kao „imena kojima imenujemo različite tvorevine ljudske djelatnosti.“ Rad je podijeljen u dva dijela: teoretski i praktični dio. Teoretski dio predstavlja uvod u terminologiju onomastike kao i definiciju krematonima prema različitim autorima. Objašnjeno je značenje samog imena te kakav utjecaj ono može imati. S druge strane uveden je i pojam branding. Proces...
Crkva svetog spasa na vrelu Cetine
Crkva svetog spasa na vrelu Cetine
Gabrijela Matić
Rad ne sadrži sažetak.
Crtani film
Crtani film
Tea Tomasović
Crtani film je oblik filmske umjetnosti. Spada u skupinu animiranih filmova. Tehnikom snimanja ''sličica po sličica'', odnosno uzastopnim snimanjem pojedinačnih sličica nastaje animirani odnosno crtani film. Kasnije, tehnikom filmske projekcije, stvara se iluzija, neživo postaje živo. Crtani film još se naziva ''osma umjetnost''. Mediji danas imaju važnu ulogu u našim životima. Svakodnevno smo im izloženi i ne moguće ih je zaobići. Djeca danas odrastaju, žive i uče u takvom...
Crtani film
Crtani film
Josipa Granić
Film je masovni medij, vrlo značajan i neizbježan za današnje vrijeme, a temelji se na činjenici da pojedinci odašilju svoje poruke mnoštvu. Filmski rod obuhvaća dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni, obrazovni i propagandni film. Animirani film zajednički je naziv za crtane, lutkarske, kolažne i računalne vrste filmova. Crtani film je najraširenija vrsta kinematografske animacije kojom se stvara iluzija kretanja nizanjem sličica od koji je svaka malo drugačija. Snima...
Crteži i grafiti na katedralama u Šibeniku, Trogiru i Splitu
Crteži i grafiti na katedralama u Šibeniku, Trogiru i Splitu
Petra Ugrin
Za potpun uvid u društvo nekog vremena potrebno je sagledati kompletne društveno- političke okolnosti unutar kojih se razvija. Ovim radom prikazan je samo dio političkih prilika potrebnih za sagledavanje nastanka komune i funkcioniranja srednjovjekovnih gradova Šibenika, Trogira i Splita te naglašen i podrobnije sagledan društveni aspekt njihova života. U progresivnom rastu i širenju ovih gradova aktivno sudjeluje njihovo stanovništvo te „rastu“ njihove katedrale. Svaka od tih...
Crtice iz novovjekovne prošlosti sela Zvečanja
Crtice iz novovjekovne prošlosti sela Zvečanja
Jadran Ribičić
Rad ne sadrži sažetak.
DALMACIJA U PRVOM SVJETSKOM RATU
DALMACIJA U PRVOM SVJETSKOM RATU
Duje Tukić
Cilj ovog rada je pobliže upoznati situaciju u Dalmaciji za vrijeme Prvog svjetskog rata, s naglaskom na vojni put dalmatinskih vojnika. Na početku se objašnjava šira europska slika za vrijeme rata, kao i složena struktura austrougarske vojske u kojoj se nalaze i dalmatinske jedinice. Rad se zatim bavi okolnostima i posljedicama rata na život Dalmacije, te nas ukratko upoznaje s dalmatinskim pukovnijama. U glavnom dijelu je fokus na Sočanskoj bojišnici, a posebno na individualnim...
DEMONOLOŠKA BIĆA U HRVATSKOJ TRADICIJSKOJ KULTURI
DEMONOLOŠKA BIĆA U HRVATSKOJ TRADICIJSKOJ KULTURI
Daria Matošić
U radu je dan prikaz najčešće prisutnih demonoloških bića u hrvatskoj tradicijskoj kulturi. Kao glavna građa uzete su hrvatske usmene priče i predaje o vješticama, vragovima, vukodlacima, vukovima, zmijama, kugi i ostalim demonološkim bićima. Rad započinje prikazivanjem obilježja usmenog stvaralaštva, a potom su objašnjeni glavni pojmovi. Nakon toga dan je kratak prikaz svih bića koja sačinjavaju skupinu demonoloških bića. Poseban je naglasak stavljen na vještice kao...
DETERMINANTE DOŽIVLJAVANJA NEGATIVNIH EMOCIJA U ŠKOLI
DETERMINANTE DOŽIVLJAVANJA NEGATIVNIH EMOCIJA U ŠKOLI
Emanuela Nosić
U psihologiji i obrazovanju sve se više potiče pristup koji je usmjeren na dijete, no tek se u zadnje vrijeme počela posvećivati pozornost djetetovim emocijama u školi. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati važnost socijalne podrške te emocionalne i akademske samoefikasnosti učenika za njihov osjećaj straha i doživljaja vlastite nekompetentnosti za školu te školsko postignuće. U istraživanje se krenulo s pretpostavkom da će viši stupanj emocionalne i akademske...
DIDAKTIČKI ASPEKT MEDIJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU
DIDAKTIČKI ASPEKT MEDIJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU
Monika Dragun
Digitalni mediji danas su prisutni u svim aspektima našeg života od najranije dobi, a sukladno s tim i u odgoju i obrazovanju. Pojava novih i moćnijih medijskih uređaja olakšala je čovjeku život, ali i učenje. U Republici Hrvatskoj mediji nisu na zadovoljavajućoj razini zastupljeni u odgojno-obrazovnom procesu, što je posljedica nedovoljne opremljenosti učionica računalnim uređajima i nedovoljne kompetentnosti učitelja. U novije vrijeme, osim medija kao sredine ili sredstva...

Pages