Pages

"Byronska poema", "Smrt smail-age Čengića" i "Grobničko polje"
"Byronska poema", "Smrt smail-age Čengića" i "Grobničko polje"
Tomislava Krstičević
George Gordon Byron proslavio se zbog svoje notorne reputacije, izraţene u njegovu najuspjelijem djelu, Hodočašću Childea Harolda, koje je i jedan veliki doprinos knjiţevnosti romantizma. Predstavio je novi literarni tip, tzv. „byronsku poemu“, koji je imao odjeka i u hrvatskoj knjiţevnosti u djelima najistaknutijih pisaca hrvatskog narodnog preporoda, Ivana Maţuranića i Dimitrija Demetra. Demetrovo Grobničko polje nerijetko se naziva prvom hrvatskom inaĉicom „byronske...
"Filozofsko promatranje zla u svijetu"
"Filozofsko promatranje zla u svijetu"
Ana Milić
Teza o autonomnosti koja započinje s transcendentalno-revolucionarnim idealizmom, bila je doista nužna i to iz teodicejskih razloga kao rasterećenje Boga od krivnje, tako što ga se zapravo kao Stvoritelja jednostavno razrješuje dužnosti. U interesu toga rasterećenja od krivnje, sada pak autonomno djelotvorni čovjek zacijelo postaje legitimnim Božjim nasljednikom. Smrt svemogućeg Boga ne čini čovjeka svemogućim, nego ga izručuje jednom svijetu radikalnih slučajnosti. Umjesto da...
"KRITIKA MORALNOG RELATIVIZMA U DUHU KANTOVE DEONTOLOŠKE ETIKE"
"KRITIKA MORALNOG RELATIVIZMA U DUHU KANTOVE DEONTOLOŠKE ETIKE"
Ana Bratić
Rad iznosi probleme teorije moralnog relativizma s ciljem da ukaže na njegovu nekonzistenciju. U pomoć tome iznesena su detaljna znanstvena istraživanja i aktualni problemi. Kritika se oslanja na temelje Kantove etike i njene temeljne pojmove: slobodu, dužnost i moralni zakon. U konačnici zaključujemo kako relativizam ne možemo ignorirati, ali ipak temelj ljudske moralnosti pronalazimo u ljudskoj racionalnosti.
"PERFORMANS KAO INSTRUMENT DRUŠTVENE DIJAGNOSTIKE U HRVATSKOJ"
"PERFORMANS KAO INSTRUMENT DRUŠTVENE DIJAGNOSTIKE U HRVATSKOJ"
Ana Žanko
Glavni cilj ovoga rada bilo je pokazati snažnu poveznicu pojave performansa kao izvedbene umjetnosti i političkog konteksta 20. stoljeća. Također, u radu smo ponudili analizu postmodernističkog svijeta globalnog, neoliberalnog kapitalizma i otkrili performans kao imanentni umjetnički pravac društva koje slavi vrijeme, iznenađenje, spektakl, sliku i tijelo. U kontekstu hrvatske umjetnosti pokušali smo predočiti specifičnosti novih umjetničkih praksa koje se javljaju sedamdesetih...
"POLOŽAJ VOKATIVA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA U SEDAMNAESTOM I OSAMNAESTOM STOLJEĆU"
"POLOŽAJ VOKATIVA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA U SEDAMNAESTOM I OSAMNAESTOM STOLJEĆU"
Petra Božanić
Problematika ovoga završnog rada jest položaj vokativa u hrvatskim gramatikama tijekom sedamnaestoga i osamnaestoga stoljeća. Cilj je ovoga rada uočiti obradu vokativa unutar padežnoga sustava hrvatskoga jezika u hrvatskim gramatikama iz sedamnaestoga i osamnaestoga stoljeća te usporediti propisanu normu s realizacijama vokativa u književnim tekstovima dobivši na taj način uvid u položaj vokativa u prošlosti čime možemo otkriti potencijalno relevantne odgovore za njegovu...
"Prosvjeta puku, puk k prosvjeti" analiza sadržaja splitskog glasila "Pučki list" iz 1911. godine
"Prosvjeta puku, puk k prosvjeti" analiza sadržaja splitskog glasila "Pučki list" iz 1911. godine
Jakov Bajić
Ovaj diplomski rad bavi se analizom splitskih novina ''Pučki list'' iz 1911. kroz ideju prosvjete puka. U radu se najprije određuje povijesni kontekst kroz razmatranje problema pismenosti, stanja školstva i političke borbe za korištenje i učenje hrvatskog jezika. Pregledom prethodnog djelovanja ''Pučkog lista'' određuju se glavne teme i ciljevi pisanja novina, a kroz teorijsku raspravu o pučkoj književnosti te pisanju za puk, razrađuju se osnovne smjernice prosvjetnog djelovanja...
"Quo Vadis": traduzione filmica e commento linguistico
"Quo Vadis": traduzione filmica e commento linguistico
Paula Jakus
In questa tesi viene rappresentata la mia traduzione dall’italiano al croato del film “Quo vado?”, vengono fornite informazioni sul film e vengono esposte le problematiche traduttive riscontrate. Allo scopo di ottenere informazioni sulla pellicola e sulle metodologie traduttive da adottare, vengono consultati degli appositi siti internet, nonché delle opere sul sottotitolaggio. Nella parte introduttiva vengono offerte informazioni sulla vita e e sulla carriera del registra (Gennaro...
"Tra norma e uso:la presenza del congiuntivo nei quotidiani italiani"
"Tra norma e uso:la presenza del congiuntivo nei quotidiani italiani"
Paula Jakus
Cilj ovog rada je analizirati učestalost konjuktiva u talijanskim dnevnim novinama pozivajući se na gramatička pravila koja zahtjevaju korištenje konjuktiva. Kako bi se postigao ovaj cilj, koristile su se 4 gramatike talijanskog jezika. Također, analizirano je 10 brojeva talijanskih dnevnih novina te je iz njih izdvojeno 200 rečenica koje sadrže 200 konjuktiva uzetih u razmatranje. U teorijskom dijelu rada definiran je standardni talijanski jezik spram govornog talijanskog jezika te...
"Vole li djeca matematiku?"
"Vole li djeca matematiku?"
Lolita Stanić
Matematika je sastavni dio modernog života i ima vrlo važnu ulogu u životu pojedinca i društva. Jedan od glavnih razloga učenja matematike je kritičko mišljenje te samostalno rješavanje problema. Pomoću matematike pronalazimo rješenja za mnoge druge probleme koji nisu vezani samo za matematiku. Usprkos njenoj važnosti Matematika je nažalost na glasu kao težak predmet koji se teško uči i razumije. Ona ima funkcionalnu, estetičnu i logičnu vrijednost, ali ponekad pod utjecajem...
"WAR ON TERROR AND ITS IMPACT ON AMERICAN SOCIETY"
"WAR ON TERROR AND ITS IMPACT ON AMERICAN SOCIETY"
Martina Vukušić
September 11, 2001 attacks are a crucial event that shaped the contemporary American reality. The attacks left a deep emotional scar and altered to a great extent the socio-political image of the United States of America. The American leadership did not wait for too long to provide an answer; Bush's doctrine of not giving in to terrorism was unified in a series od regulations and military operations called the War on terror. The War on terror has generated laws that decreased the...
"Za križen": etnografija procesije na otoku Hvaru
"Za križen": etnografija procesije na otoku Hvaru
Teuta Stipišić
Ovaj rad kroz etnografski pristup prikazuje višestoljetni religijsko-obredni čin i tradiciju procesije Za križen na otoku Hvaru. Podaci prikupljeni putem metoda polustrukturiranog intervjua i promatranja sa sudjelovanjem, analizirani su na način kako bi prikazali religiozni aspekt, te ulogu i značenje procesije za stanovnike otoka Hvara, te ujedno sadržaj i oblik same procesije. Ova studija pobliže opisuje načine organizacije same procesije, iskustva koja imaju akteri procesije, te...

Pages