Pages

"Byronska poema", "Smrt smail-age Čengića" i "Grobničko polje"
"Byronska poema", "Smrt smail-age Čengića" i "Grobničko polje"
Tomislava Krstičević
George Gordon Byron proslavio se zbog svoje notorne reputacije, izraţene u njegovu najuspjelijem djelu, Hodočašću Childea Harolda, koje je i jedan veliki doprinos knjiţevnosti romantizma. Predstavio je novi literarni tip, tzv. „byronsku poemu“, koji je imao odjeka i u hrvatskoj knjiţevnosti u djelima najistaknutijih pisaca hrvatskog narodnog preporoda, Ivana Maţuranića i Dimitrija Demetra. Demetrovo Grobničko polje nerijetko se naziva prvom hrvatskom inaĉicom „byronske...
"Društveno tijelo": sociološko istraživanje društvene re(prezentacije) ženstvenosti i muževnosti
"Društveno tijelo": sociološko istraživanje društvene re(prezentacije) ženstvenosti i muževnosti
Ana Maglov
Suvremeni društveni teoretičari sve više pažnje pridaju tijelu kao bitnoj sastavnici društvenog djelovanja, a veliki utjecaj na koncepciju vlastitog i tuđeg tijela imaju medijski prikazi. Razvoj potrošačkog društva i novonastale promjene, daju polazišnu točku ovom istraživanju koje je nastojalo ispitati koncepcije ženstvenosti i muževnosti među mladima, a zatim istražiti uloge koje tijelo ima u reklamiranju. Nastojali smo uočene koncepcije povezati s onim uočenim u...
"Filozofsko promatranje zla u svijetu"
"Filozofsko promatranje zla u svijetu"
Ana Milić
Teza o autonomnosti koja započinje s transcendentalno-revolucionarnim idealizmom, bila je doista nužna i to iz teodicejskih razloga kao rasterećenje Boga od krivnje, tako što ga se zapravo kao Stvoritelja jednostavno razrješuje dužnosti. U interesu toga rasterećenja od krivnje, sada pak autonomno djelotvorni čovjek zacijelo postaje legitimnim Božjim nasljednikom. Smrt svemogućeg Boga ne čini čovjeka svemogućim, nego ga izručuje jednom svijetu radikalnih slučajnosti. Umjesto da...
"GLI ANGLICISMI NEL LINGUAGGIO DELLA MODA"
"GLI ANGLICISMI NEL LINGUAGGIO DELLA MODA"
Marija Kovač
Svrha ovog rada je prezentirati neprilagođene anglicizme u talijanskom jeziku mode. Riječ je o jeziku bogatom novim terminima i posuđenicama, posebno onima podrijetlom iz engleskog jezika. U radu se analizira učestalost korištenja neprilagođenih anglicizama u svijetu talijanske mode i bilježi postoje li njihovi sinonimi na talijanskom jeziku. Korpus je sastavljen od 142 neprilagođena anglicizma preuzeta iz talijanskih izdanja časopisa Vouge (ožujak, 2018.) i Elle (travanj, 2018.)....
"JANKO POLIĆ KAMOV U POVIJESTIMA I PREGLEDIMA HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI"
"JANKO POLIĆ KAMOV U POVIJESTIMA I PREGLEDIMA HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI"
Juraj Primorac
Odveć radikalan u životnim stavovima te poimanju naravi i uloge književnosti, Janko Polić Kamov, pjesnik, pripovjedač, romanopisac i dramatičar, nesumnjivo je predstavljao svojevrstan otklon od glavne modernističke struje kojoj su pripadali njegovi istaknutiji literarni suvremenici. Premda su i prije Kamovljeve pojave bile uočljive stanovite naznake tendencija koje će se u potpunosti afirmirati tek u drugom desetljeću dvadesetog stoljeća, Kamov je, uistinu, bio svojevrsna preteča...
"KRITIKA MORALNOG RELATIVIZMA U DUHU KANTOVE DEONTOLOŠKE ETIKE"
"KRITIKA MORALNOG RELATIVIZMA U DUHU KANTOVE DEONTOLOŠKE ETIKE"
Ana Bratić
Rad iznosi probleme teorije moralnog relativizma s ciljem da ukaže na njegovu nekonzistenciju. U pomoć tome iznesena su detaljna znanstvena istraživanja i aktualni problemi. Kritika se oslanja na temelje Kantove etike i njene temeljne pojmove: slobodu, dužnost i moralni zakon. U konačnici zaključujemo kako relativizam ne možemo ignorirati, ali ipak temelj ljudske moralnosti pronalazimo u ljudskoj racionalnosti.
"L´ARTICOLO ITALIANO: LA GENESI E L´USO"
"L´ARTICOLO ITALIANO: LA GENESI E L´USO"
Božena Šalov
Kao jedna od posljedica razvoja romanskih jezika iz latinskog nestali su padeži i nastala je nova vrsta riječi - član. U većini romanskih jezika, uključujući i talijanski, određeni član razvio se od latinske pokazne zamjenice ILLE, dok se neodređeni član razvio iz UNUS, -A, -UM. Partitivni član karakterističan je za suvremeni talijanski jezik. Ipak, podrijetlo talijanskih članova, posebice određenog člana, kompleksnije je i njegove različite forme objašnjavaju se na...
"O RIMSKOJ URBANIZACIJI NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA - PRIMJER SALONE I JADERA"
"O RIMSKOJ URBANIZACIJI NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA - PRIMJER SALONE I JADERA"
Lucija Stolica
Salona i Jader su svojom kompleksnom antičkom pričom pružili idealan primjer arheolozima za proučavanje njihovih razvitaka. Salona je prošla kroz čitav proces urbanizacije od prvotnog naselja Ilira, preko grčke naseobine i trgovačkog emporija do rimskog konventa, kolonije a na kraju i prijestolnice rimske provincije Dalmacije. Dolaskom Grka u 2. st. pr. Kr. i širenjem njihovog utjecaja, ona a i drugi gradovi istočne obale Jadrana počeli su dobivati elemente antičkog urbanizma, a...
"PERFORMANS KAO INSTRUMENT DRUŠTVENE DIJAGNOSTIKE U HRVATSKOJ"
"PERFORMANS KAO INSTRUMENT DRUŠTVENE DIJAGNOSTIKE U HRVATSKOJ"
Ana Žanko
Glavni cilj ovoga rada bilo je pokazati snažnu poveznicu pojave performansa kao izvedbene umjetnosti i političkog konteksta 20. stoljeća. Također, u radu smo ponudili analizu postmodernističkog svijeta globalnog, neoliberalnog kapitalizma i otkrili performans kao imanentni umjetnički pravac društva koje slavi vrijeme, iznenađenje, spektakl, sliku i tijelo. U kontekstu hrvatske umjetnosti pokušali smo predočiti specifičnosti novih umjetničkih praksa koje se javljaju sedamdesetih...
"POLOŽAJ VOKATIVA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA U SEDAMNAESTOM I OSAMNAESTOM STOLJEĆU"
"POLOŽAJ VOKATIVA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA U SEDAMNAESTOM I OSAMNAESTOM STOLJEĆU"
Petra Božanić
Problematika ovoga završnog rada jest položaj vokativa u hrvatskim gramatikama tijekom sedamnaestoga i osamnaestoga stoljeća. Cilj je ovoga rada uočiti obradu vokativa unutar padežnoga sustava hrvatskoga jezika u hrvatskim gramatikama iz sedamnaestoga i osamnaestoga stoljeća te usporediti propisanu normu s realizacijama vokativa u književnim tekstovima dobivši na taj način uvid u položaj vokativa u prošlosti čime možemo otkriti potencijalno relevantne odgovore za njegovu...
"Prosvjeta puku, puk k prosvjeti" analiza sadržaja splitskog glasila "Pučki list" iz 1911. godine
"Prosvjeta puku, puk k prosvjeti" analiza sadržaja splitskog glasila "Pučki list" iz 1911. godine
Jakov Bajić
Ovaj diplomski rad bavi se analizom splitskih novina ''Pučki list'' iz 1911. kroz ideju prosvjete puka. U radu se najprije određuje povijesni kontekst kroz razmatranje problema pismenosti, stanja školstva i političke borbe za korištenje i učenje hrvatskog jezika. Pregledom prethodnog djelovanja ''Pučkog lista'' određuju se glavne teme i ciljevi pisanja novina, a kroz teorijsku raspravu o pučkoj književnosti te pisanju za puk, razrađuju se osnovne smjernice prosvjetnog djelovanja...

Pages