Pages

Analiza odgojno-obrazovnih ciljeva i vrijednosti u školskim dokumentima od 1946. godine do danas
Analiza odgojno-obrazovnih ciljeva i vrijednosti u školskim dokumentima od 1946. godine do danas
Jasna Domazet
Odgoj i obrazovanje su socijalni fenomeni i kao takvi nikada se ne događaju izolirano već uvijek u različitim povijesnim, kulturnim i društvenim kontekstima. Društvo mijenja školu i škola utječe na promjene u društvu. Veza između ta dva entiteta je toliko jaka da ih nije moguće razdvojiti. Sve što se događa u društvu utječe na obrazovanje i obrnuto. Nakon uvodnih definicija društva, obrazovanja i odgoja, u radu se prikazuje njihov međuodnos. S ciljem opisivanja utjecaja koje...
Analiza pitanja i zadataka u edukacijskim softverima iz područja prirode i društva
Analiza pitanja i zadataka u edukacijskim softverima iz područja prirode i društva
Marija Vukadinović
S obzirom na to da suvremena odgojno – obrazovna teorija promovira kreativnost i inovativnost, stjecanje različitih kompetencija u cjeloţivotnoj perspektivi, korištenje suvremene tehnologije u nastavi te posebno povezivanje formalnog obrazovanja i informalnog učenja, glavni cilj ovog istraţivanja je bio analizirati edukacijske softvere namijenjene učenju prirode i društva u trećem i četvrtom razredu osnovne škole kako bi se uvidjelo moţe li se korištenjem takvih softvera u...
Analiza sadržaja izvannastavnih aktivnosti u školskim kurikulumima splitskih osnovnih škola
Analiza sadržaja izvannastavnih aktivnosti u školskim kurikulumima splitskih osnovnih škola
Ivana Žunić
Moderno doba i užurban način života nameću potrebu za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena. Posebno se to odnosi na djecu i mlade koji najčešće pasivno provode svoje slobodno vrijeme. Budući da su roditelji dosta vremena zauzeti sa svojim poslom škola treba preuzeti brigu o djeci i osigurati im kvalitetno provođenje vremena izvan redovne nastave, a to se nabolje postiže organiziranjem izvannastavnih aktivnosti. Glavne karakteristike tih aktivnosti su to što ih djeca sami...
Anglicismi nel lessico italiano attraverso i secoli
Anglicismi nel lessico italiano attraverso i secoli
Kristina Vukorepa
Utjecaj engleskog na talijanski jezik je sve izraženiji. Počevši od 16. stoljeća kada su anglicizmi počeli prodirati u talijanski jezik, pa sve do 20. stoljeća u kojem je njihov utjecaj vidljiv na svakom koraku. Brojni su razlozi zbog kojih dolazi do ovakvog širenja anglicizama. Jedan od njih su zasigurno i iseljenici u zemljama engleskog govornog područja, koji pri povratku u vlastitu zemlju sa sobom donesu i neke riječi te izraze države u koju su se doselili. Razvoj turizma i...
Animalna svijest
Animalna svijest
Sanja Cvitanović
Ovaj rad bavi se temamom animalne svijesti i posebnom temom unutar nje – animalnim emocijama. U prvom dijelu rada razmatraju se filozofski problemi koji se javljaju kod proučavanja svijesti kao što je vaţnost razlikovanja različitih definicija svijesti, problem drugih umova, teški i laki problem svijesti i upotreba antropomorfizma kako bi se objasnilo ponašanje ţivotinje, a koji su svi meĎusobno isprepleteni. Drugi dio bavi se animalnim emocijama, njihovom ulogom u ţivotu...
Anksiozni poremećaji u adolescenciji
Anksiozni poremećaji u adolescenciji
Ines Karalić
U ovom radu nastoji se dati sažeti pregled najzastupljenijih anksioznih poremećaja koji se javljaju u adolescenciji. Adolescencija – iznimno zahtjevno i dinamično razdoblje prijelaza iz doba djetinjstva u odraslu dob – pred adolescente stavlja zadatak prevladavanja niza razvojnih zadaća. Suočavajući se s promjenama na kognitivnom, socijalnom i emocionalnom planu, adolescenti nerijetko dožive krizne situacije koje su praćene tjeskobom, strahom, zabrinutošću, sramom i...
Antički Rim na filmskom platnu
Antički Rim na filmskom platnu
Ivan Šarić
Filmska umjetnost korisna je čovječanstvu u razumijevanju svijeta koji ga okružuje. Povijesni filmski žanr tako među širom publikom danas igra veliku ulogu u dočaravanju slike povijesti. Na njemu leži stanovita odgovornost pri kojoj bi, barem u teoriji, trebao težiti prikazu povijesti kakvom je ona stvarno bila. Stupanj vjernosti filmskih uradaka historiografskim podacima varira, kao i motivi kojima se oni bave. Ovaj rad se bavi filmovima koji svoje radnje smještaju u vrijeme...
Approaches to Children with ADHD in Primary Education
Approaches to Children with ADHD in Primary Education
Anđela Goreta
Ovaj diplomski rad govori o ADHD-u, sve prisutnijem problemu kod djece, naročito djece školske dobi. Podijeljen je na dva dijela. Prvi uključuje definiciju ADHD-a, njegove simptome, vrste i uzroke. Jasno je istaknuto da razlog zbog kojeg se ADHD javlja ima različite korijene; od funkcije mozga i genetike pa sve do utjecaja okoline koja pred dijete postavlja sve veće zahtjeve, dok pomoć, u obliku kakva je djetetu potrebna, vrlo često izostaje. Drugi dio govori o pristupima djeci s...
Aprecijacija u nastavi likovne kulture u nižim razredima osnovne škole
Aprecijacija u nastavi likovne kulture u nižim razredima osnovne škole
Josipa Šakić
Nastava likovne kulture omogućava psihomotrički i intelektualni razvoj učenika. Vrlo bitan segment nastave likovne kulture je poticanje učenika na komunikaciju s likovnim djelima. Metode likovne kulture pomažu učenicima da dođu do krajnjih ciljeva likovne kulture, odnosno da shvate estetske poruke koje djelo pruža. Aprecijacija ili metoda estetskog transfera naglašava estetsko iskustvo učenika. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koliko su učitelji razredne nastave upoznati...
Arhitektura i urbanizam grada Korčule u XV. i XVI. stoljeću
Arhitektura i urbanizam grada Korčule u XV. i XVI. stoljeću
Rita Matulović
U središnjem dijelu Jadrana, u grupi srednje dalmatinskih otoka, pruža se od istoka prema zapadu oko 40 km dugi pošumljeni otok Korčula. Grad Korčula na otoku Korčuli predstavlja u mnogo čemu jedinstvenu racionalnu urbanističku regulaciju i jedan je od najbolje sačuvanih primjera srednjovjekovnog grada uopće. Prema dosadašnjim istraživanjima grad je nastao sredinom XIII. stoljeća, kao izuzetno važna postaja na jadranskoj transverzali koja je povezivala Veneciju s njenim...
Aristotelovo određenje filozofije i podjela znanosti
Aristotelovo određenje filozofije i podjela znanosti
Danica Radoš
Kada govorimo o Antičkoj filozofiji, jedno od nezaobilaznih imena s kojima se susrećemo je Aristotel i njegov filozofski rad. Cilj ovoga rada je predstaviti Aristotelovo viđenje filozofije, kao i njegovu podjelu znanosti. Glavno djelo iz kojega možemo iščitati određenje filozofije predstavlja njegova Metafizika. Naime, postoji više karakteristika kojima Aristotel objašnjava filozofiju, a neke od njih su: znanost o uzrocima, znanost o istini ili o biću kao biću. Premda ovdje vidimo...
Artikulacija apstraktne umjetnosti 1950.-ih godina u Hrvatskoj
Artikulacija apstraktne umjetnosti 1950.-ih godina u Hrvatskoj
Ana Stanić
Pedesete godine prošlog stoljeća u hrvatskoj umjetnosti obilježene su nizom novih likovnih pojava, novih početaka i raznih previranja. Kroz cijelo desetljeće pratimo razvoj apstraktne umjetnosti u Hrvatskoj te borbu za slobodu likovnog stvaralaštva unutar političkih prilika u kojima je ona nastajala. Prijelomni trenutak za hrvatsku apstraktnu umjetnost predstavlja pojava grupe EXAT-51 čija je težnja sinteza likovnih umjetnosti u sklopu moderne arhitekture i zalaganja za...

Pages