Pages

Virtualno nasilje među mladima na primjeru Instagrama
Virtualno nasilje među mladima na primjeru Instagrama
Anamarija Ujdur
Ovaj se istraživački rad bavio informiranošću mladih o virtualnom nasilju, prijavljivanju i način reagiranja na virtualno nasilje, te mišljenjima o prevenciji istoga. Da bi se dobio što bolji uvid u prethodno navedenu problematiku, pomoću polustrukturiranog intervjua ispitano je 5 sugovornika u dobi od 18-30 godina. Analizom provedenih intervjua, dobili smo sliku, koju naravno ne možemo generalizirati, ali svakako možemo bolje razumjeti fenomen virtualnog nasilja, koji je...
Virtualno zlostavljanje među osnovnoškolskom djecom: sociološko istraživanje
Virtualno zlostavljanje među osnovnoškolskom djecom: sociološko istraživanje
Dolores Jurić Mijalić
Utjecaj medija u suvremenom društvu započinje vrlo rano te mediji postaju sve snažniji čimbenik u socijalizaciji djece. Razvoj interneta i širenje njegova utjecaja u sve sfere života djece, uz brojne pozitivne aspekte, nažalost donosi i puno veći broj onih negativnih. Jedan od njih je i cyberbullying ili elektroničko/virtualno nasilje, ono uključuje poticanje mržnje, krađu identiteta, napade na privatnost, uznemiravanje, vrijeđanje i sl. Stoga se rad bavi utvrđivanjem...
Virtualnost ili stvarnost:: sociološka analiza prikaza tijela na društvenim mrežama
Virtualnost ili stvarnost:: sociološka analiza prikaza tijela na društvenim mrežama
Ivana Miše
Tema tijela sve je više zastupljena u akademskim i znanstvenim krugovima. Samorefleksivnost te refleksivna projekcija tijela (Giddens, 1991) koncepti su koji zauzimaju veliki interes današnjih istraživača. Danas, u posttradicionalnom poretku, gdje je stvarnost simulirana te su granice između realnosti i virtualnosti gotovo izbrisane tijelo doživljava potpunu preobrazbu. Iznimno je važno dati odgovore na to kakav je položaj tijela u današnjem društvu. U ovom istraživanju ispitivan...
Visokoškolsko obrazovanje osoba s invaliditetom
Visokoškolsko obrazovanje osoba s invaliditetom
Antonela Bušelić
Visoko obrazovanje je danas jedan od važnijih čimbenika za razvoj društva, ali i samog pojedinca. No, ono neće služiti svrsi ako nije kvalitetno i ako ne pomaže u ostvarivanju punog potencijala osobe koja se obrazuje. Osobe s invaliditetom predstavljaju skupinu ljudi koja je među manje zastupljenima u sustavu visokog obrazovanja. Među najčešćim razlozima je činjenica da imaju samo osnovnoškolsko, neki i srednjoškolsko obrazovanje, uz slabiji uspjeh. Veliki problem predstavljaju...
Vizualizacija ženske ljepote u suvremenim medijima
Vizualizacija ženske ljepote u suvremenim medijima
Dora Božinović
Ovaj rad pokušava objasniti naĉin vizualizacije ţenske ljepote u suvremenim medijima od strane mladih, prvenstveno kroz korištenje društvenih mreţa, njihovih osobnih aktivnosti na društvenim mreţama, ali i izvan njih. Teorijski dio obuhvaća objašnjenje zbog ĉega je ova tema interesantna s aspekta današnjice i dat je kratki povijesni okvir koji ovisno o razdobljima i medijima koji su se koristili: od ranog kiparstva,slikarstva, pa do pojave tiska, filma i manekenstva,...
Vježbe za razvoj osjetila u Montessori pedagogiji
Vježbe za razvoj osjetila u Montessori pedagogiji
Ivona Jerković
Marija Montessori je bila utemeljiteljica Montessori pedagogije koja se zalagala za slobodu djeteta i njegova prava, a posebice je njegovala djetetovu individualnost. Njena pedagogija je veliku pažnju pridavala osjetima i njihovom razvoju. Marija je najviše razmišljala o samom djetetu. Kako zadovoljiti djetetove potrebe za slobodom i unatrnjim zadovoljstvom kako bi se djeca nesmetano mogla razvijati. Montessori pedagogija je imala niz načela po kojima je funkcionirala, a posebno se...
Vokabularna kompetencija studenata učiteljskog / nastavničkog profila u području međukulturne kompetencije na engleskom kao stranom jeziku
Vokabularna kompetencija studenata učiteljskog / nastavničkog profila u području međukulturne kompetencije na engleskom kao stranom jeziku
Marija Madunić
Najnovija istraživanja o engleskom jeziku kao sredstvu globalne komunikacije naglašavaju njegovu denacionalizaciju. Osposobljavanje učenika za komuniciranje s drugima o vlastitoj kulturi, identificirano je kao dio međukulturne kompetencije, jedne od najvažnijih obrazovnih ciljeva poučavanja engleskog kao stranog jezika. Kultura J1 mora biti uldjučena u nastavne materijale, a učitelji moraju biti osposobljeni za korištenje engleskog jezika za predstavljanje elementa kulture J1....
Volontarizam grada Sinja - doprinos pozitivnim društvenim promjenama
Volontarizam grada Sinja - doprinos pozitivnim društvenim promjenama
Iris Budimir-Bekan
Opći cilj istraživanja je ispitati i analizirati stanje volonterstva u gradu Sinju. Istraživanje je provedeno metom anketiranja u srpnju i kolovozu 2021. godine na prigodnom uzorku od 294 ispitanika koji žive u Sinju. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da Sinjani uglavnom ne volontiraju, dok to najčešće rade godišnje i tijekom većih volonterskih akcija. Najmanje je Sinjana koji volontiraju na tjednoj i mjesečnoj bazi. Kao razlog zbog kojeg ne volontiraju navode nedostatak...
Volonterstvo u funkciji demokratizacije društva
Volonterstvo u funkciji demokratizacije društva
Blanka Sunara
Ovaj rad prikazuje stavove splitskih volontera o potencijalnoj ulozi volonterstva koje ono može imati za razvoj civilnog društva budući da je upravo civilno društvo jedna je od pretpostavki i mjerila demokracije i stabilnosti političkoga sustava svake zemlje, a volonterstvo način da se to ostvari. Također, teorijski su obrađeni pojmovi demokracije, civilnog društva i volonterstva, te njihove međusobne poveznice. Rezultati istraživanja smješteni su u tri teorijska okvira...
Volonterstvo u udrugama civilnog društva u Splitu
Volonterstvo u udrugama civilnog društva u Splitu
Hana Burić
U radu su prestavljeni rezultati istraživanja Volonterstvo u civilnim udrugama grada Splita. Glavni cilj rada bio je doznati analizu značenja volontiranja u udrugama civilnog društva u Splitu. Motivacija za volontiranjem koju ispitani navode je višak slobodnog vremena te želja da pomognu nekome. Jedan od ciljeva bio je doznati potrebu pojedinaca za volontiranjem te razloge zbog čega volonteri tako dugo ostaju, te smo tu dobili podatke da većini ispitanika je dobro društvo,...
Vrednovanje kvalitete nastavnog procesa u visokoškolskom obrazovanju: perspektiva studenata
Vrednovanje kvalitete nastavnog procesa u visokoškolskom obrazovanju: perspektiva studenata
Marina Krak
Glavni cilj ovoga istraživanja bio je analizirati neke značajke realiziranja nastavnog procesa, ulogu nastavnika te postupke i kvalitetu vrednovanja u visokoškolskom obrazovanju iz studentske perspektive. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 240 studenata preddiplomskih i diplomskih dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta u Splitu. Za potrebe istraživanja izrađen je na temelju relevantne znanstvene literature anketni upitnik. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem pokazali su kako...
Vrednovanje kvalitete nastavnog procesa u visokoškolskom obrazovanju: perspektiva studenata
Vrednovanje kvalitete nastavnog procesa u visokoškolskom obrazovanju: perspektiva studenata
Marina Krak
Glavni cilj ovoga istraživanja bio je analizirati neke značajke realiziranja nastavnog procesa, ulogu nastavnika te postupke i kvalitetu vrednovanja u visokoškolskom obrazovanju iz studentske perspektive. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 240 studenata preddiplomskih i diplomskih dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta u Splitu. Za potrebe istraživanja izrađen je na temelju relevantne znanstvene literature anketni upitnik. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem pokazali su kako...

Pages