Pages

Vizualizacija ženske ljepote u suvremenim medijima
Vizualizacija ženske ljepote u suvremenim medijima
Dora Božinović
Ovaj rad pokušava objasniti naĉin vizualizacije ţenske ljepote u suvremenim medijima od strane mladih, prvenstveno kroz korištenje društvenih mreţa, njihovih osobnih aktivnosti na društvenim mreţama, ali i izvan njih. Teorijski dio obuhvaća objašnjenje zbog ĉega je ova tema interesantna s aspekta današnjice i dat je kratki povijesni okvir koji ovisno o razdobljima i medijima koji su se koristili: od ranog kiparstva,slikarstva, pa do pojave tiska, filma i manekenstva,...
Vježbe za razvoj osjetila u Montessori pedagogiji
Vježbe za razvoj osjetila u Montessori pedagogiji
Ivona Jerković
Marija Montessori je bila utemeljiteljica Montessori pedagogije koja se zalagala za slobodu djeteta i njegova prava, a posebice je njegovala djetetovu individualnost. Njena pedagogija je veliku pažnju pridavala osjetima i njihovom razvoju. Marija je najviše razmišljala o samom djetetu. Kako zadovoljiti djetetove potrebe za slobodom i unatrnjim zadovoljstvom kako bi se djeca nesmetano mogla razvijati. Montessori pedagogija je imala niz načela po kojima je funkcionirala, a posebno se...
Vokabularna kompetencija studenata učiteljskog / nastavničkog profila u području međukulturne kompetencije na engleskom kao stranom jeziku
Vokabularna kompetencija studenata učiteljskog / nastavničkog profila u području međukulturne kompetencije na engleskom kao stranom jeziku
Marija Madunić
Najnovija istraživanja o engleskom jeziku kao sredstvu globalne komunikacije naglašavaju njegovu denacionalizaciju. Osposobljavanje učenika za komuniciranje s drugima o vlastitoj kulturi, identificirano je kao dio međukulturne kompetencije, jedne od najvažnijih obrazovnih ciljeva poučavanja engleskog kao stranog jezika. Kultura J1 mora biti uldjučena u nastavne materijale, a učitelji moraju biti osposobljeni za korištenje engleskog jezika za predstavljanje elementa kulture J1....
Volontarizam grada Sinja - doprinos pozitivnim društvenim promjenama
Volontarizam grada Sinja - doprinos pozitivnim društvenim promjenama
Iris Budimir-Bekan
Opći cilj istraživanja je ispitati i analizirati stanje volonterstva u gradu Sinju. Istraživanje je provedeno metom anketiranja u srpnju i kolovozu 2021. godine na prigodnom uzorku od 294 ispitanika koji žive u Sinju. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da Sinjani uglavnom ne volontiraju, dok to najčešće rade godišnje i tijekom većih volonterskih akcija. Najmanje je Sinjana koji volontiraju na tjednoj i mjesečnoj bazi. Kao razlog zbog kojeg ne volontiraju navode nedostatak...
Volonterstvo u funkciji demokratizacije društva
Volonterstvo u funkciji demokratizacije društva
Blanka Sunara
Ovaj rad prikazuje stavove splitskih volontera o potencijalnoj ulozi volonterstva koje ono može imati za razvoj civilnog društva budući da je upravo civilno društvo jedna je od pretpostavki i mjerila demokracije i stabilnosti političkoga sustava svake zemlje, a volonterstvo način da se to ostvari. Također, teorijski su obrađeni pojmovi demokracije, civilnog društva i volonterstva, te njihove međusobne poveznice. Rezultati istraživanja smješteni su u tri teorijska okvira...
Volonterstvo u udrugama civilnog društva u Splitu
Volonterstvo u udrugama civilnog društva u Splitu
Hana Burić
U radu su prestavljeni rezultati istraživanja Volonterstvo u civilnim udrugama grada Splita. Glavni cilj rada bio je doznati analizu značenja volontiranja u udrugama civilnog društva u Splitu. Motivacija za volontiranjem koju ispitani navode je višak slobodnog vremena te želja da pomognu nekome. Jedan od ciljeva bio je doznati potrebu pojedinaca za volontiranjem te razloge zbog čega volonteri tako dugo ostaju, te smo tu dobili podatke da većini ispitanika je dobro društvo,...
Vrednovanje kvalitete nastavnog procesa u visokoškolskom obrazovanju: perspektiva studenata
Vrednovanje kvalitete nastavnog procesa u visokoškolskom obrazovanju: perspektiva studenata
Marina Krak
Glavni cilj ovoga istraživanja bio je analizirati neke značajke realiziranja nastavnog procesa, ulogu nastavnika te postupke i kvalitetu vrednovanja u visokoškolskom obrazovanju iz studentske perspektive. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 240 studenata preddiplomskih i diplomskih dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta u Splitu. Za potrebe istraživanja izrađen je na temelju relevantne znanstvene literature anketni upitnik. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem pokazali su kako...
Vrednovanje kvalitete nastavnog procesa u visokoškolskom obrazovanju: perspektiva studenata
Vrednovanje kvalitete nastavnog procesa u visokoškolskom obrazovanju: perspektiva studenata
Marina Krak
Glavni cilj ovoga istraživanja bio je analizirati neke značajke realiziranja nastavnog procesa, ulogu nastavnika te postupke i kvalitetu vrednovanja u visokoškolskom obrazovanju iz studentske perspektive. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 240 studenata preddiplomskih i diplomskih dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta u Splitu. Za potrebe istraživanja izrađen je na temelju relevantne znanstvene literature anketni upitnik. Rezultati dobiveni ovim istraživanjem pokazali su kako...
Vrednovanje nastavnih sadržaja tradicionalne nastave na sustavu Moodle u četvrtom razredu osnovne škole iz područnog znanja ljudsko tijelo
Vrednovanje nastavnih sadržaja tradicionalne nastave na sustavu Moodle u četvrtom razredu osnovne škole iz područnog znanja ljudsko tijelo
Margarita Krvavac
Teorijski dio rada se odnosi na sustav Moodle, ADDIE model oblikovanja, vrednovanje oblikovanih nastavnih sadržaja, tradicionalnu nastavu i nastavni predmet Priroda i društvo u četvrtome razredu osnovne škole. Vrednovanje nastavnih sadržaja koje oblikujemo je od ključne važnosti kako bi poboljšali kvalitetu oblikovanih sadržaja. Empirijski dio se bavi eksperimentalnim istraživanjem s paralelnim skupinama na uzorku od 66 učenika te opisuje njegovo okružje i tijek. Cilj...
Vrednovanje oblikovanih nastavnih sadržaja iz nastavnog predmeta Priroda i društvo u prvom razredu osnovne škole na sustavu Moodle
Vrednovanje oblikovanih nastavnih sadržaja iz nastavnog predmeta Priroda i društvo u prvom razredu osnovne škole na sustavu Moodle
Danijela Brnić
Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT, engl. Information and Communications Technology) obuhvaćaju sve tehnologije koje omogućavaju upotrebu informacija. U obrazovanju ICT podrazumijeva primjenu informacijske tehnologije u svim područjima podučavanja i učenja, naglašavajući komunikacijsku komponentu informacijske tehnologije. Primjenom različitih uređaja temeljnih na elektronskoj tehnologiji u procesu učenja i poučavanja, dobivamo potpunu novu paradigmu učenja. Uloga...
Vrednovanje učenika u ulozi nastavnika prirode i društva u sustavu Moodle
Vrednovanje učenika u ulozi nastavnika prirode i društva u sustavu Moodle
Josipa Zdilar
Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT, eng. Information and Communications Technology) ulazi u sve sfere ljudskog života pa tako i u odgojno-obrazovni proces, a svakodnevno se sve više škola oprema kvalitetnom računalnom opremom te se internetu može pristupiti s bilo kojeg mjesta čime su zadovoljene pretpostavke za uspješno provođenje e-učenja. E-učenje kao nova nastavna paradigma je orijentirana prema učeniku (eng. learner – centered paradigm). Učenik je...
Vrijednosne orijentacije odgajatelja kao prediktor kvalitete odgojno obrazovnog procesa
Vrijednosne orijentacije odgajatelja kao prediktor kvalitete odgojno obrazovnog procesa
Jelena Rnjak
U suvremenoj pedagogiji zagovaraju se odgojne vrijednosti koje su determinirane javnim obrazovnim politikama kroz dokument Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015) a to su: znanje, identitet, humanizam i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost. Ovim se radom ispituje mišljenje odgojitelja o značajnosti koju pridaju odgojnim vrijednostima kao prediktoru kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i kulture ustanove ranog i predškolskog odgoja i...

Pages