Pages

Učinak pedagoških radionica na medijsku pismenost roditelja, primjer reklame
Učinak pedagoških radionica na medijsku pismenost roditelja, primjer reklame
Ana Hrgović
Poznavajući sveobuhvatan utjecaj medija na djecu, mlade, ali i odrasle osobe te pozitivne učinke koje razvoj medijskih kompetencija ima za ovladavanje medijskim sadržajem glavni cilj ovog istraživanja bio je istražiti utjecaj provođenja pedagoških radionica na medijsku pismenost roditelja. Istraživanje je provedeno od veljače do lipnja 2020. godine kada je sudjelovao ukupno 31 roditelj, a podaci relevantni za ovo istraživanje prikupljeni su upitnicima koje su roditelji...
Učinci razvoda braka na razvoj predškolske djece - stavovi odgojitelja
Učinci razvoda braka na razvoj predškolske djece - stavovi odgojitelja
Nikolina Brnas
Neprekidne društvene promjene rezultirale su sve većom učestalošću razvoda brakova. Većina supružnika koji se razvode imaju djecu, a nerijetko se radi i o djeci predškolske dobi, što znači da se promjene odražavaju i na mnogu djecu. Razvodom braka, djeca doživljavaju mnogobrojne promjene s kojima se trebaju suočiti. Kako bi se lakše i uspješnije nosili s promjenama potrebna im je pomoć od svih ljudi iz njihovog okruženja. Djeca predškolske dobi velik dio svoga dana provode...
Učinkovitost portala E-lektira za učenike u osnovnoj školi
Učinkovitost portala E-lektira za učenike u osnovnoj školi
Marina Veić
Računala su danas prisutna u svim osnovnim školama i postaju glavno sredstvo u mijenjanju tradicionalnih školskih uvjeta. Njihovom uporabom poboljšava se nastavni proces, učenje postaje zanimljivije, a učenici zainteresiraniji. U novije vrijeme posebno je značajan izvor informacija internet, globalna svjetska računalna mreža, koja osigurava jednostavan i brz pristup neograničenom broju različitih sadržaja. Na taj način učenici istražuju ono što ih zanima, pronalaze...
Učinkovitost učenja nastavnih sadržaja iz Informatike u trećem razredu osnovne škole u sustavima e-učenja
Učinkovitost učenja nastavnih sadržaja iz Informatike u trećem razredu osnovne škole u sustavima e-učenja
Ivana Škare
ICT (eng. Information and Communicarions Tehnology), odnosno Informacijska i komunikacijska tehnologija sastavni je dio modernog društva. Iz tog razloga ušla je u uporabu unutar odgojno-obrazovnog procesa kroz sustave e-učenja. Jedan od tih sustava je sustav Moodle kao sustav za izradu i održavanje online nastave, odnosno sustav za upravljanje učenjem. Uz sustave e-učenja imamo i razne programe koji se mogu koristiti u nastavi. Jedan od njih je program Samsung School koji korisnicima...
VALORIZACIJA UMJETNIČKE AKTIVNOSTI MARINA TARTAGLIE U POVIJESTI UMJETNOSTI U HRVATSKOJ
VALORIZACIJA UMJETNIČKE AKTIVNOSTI MARINA TARTAGLIE U POVIJESTI UMJETNOSTI U HRVATSKOJ
Viktorija Meštrović Galunić
Umjetnički opus Marina Tartaglie te detaljno analiziranje svih epoha kroz koje je živio i stvarao predmeti su brojnih rasprava. Cilj ovoga rada je preispitati ustaljene teorije o njegovoj umjetnosti i nesvakidašnjem životu kroz analizu njegovih djela te zapisa u kojima se mnogi povjesničari umjetnosti osvrću na njegove slike ili tek umjetnost određenog razdoblja općenito. Cijeli rad prati kronološki redoslijed od samih početaka njegova umjetnička stvaralaštva pa sve do smrti....
VAMPIRI IZMEĐU STRAHA I ŽUDNJE
VAMPIRI IZMEĐU STRAHA I ŽUDNJE
Maja Božiković
Vampiri, bića koja su popularnost doživjela u 19. stoljeću u sklopu gotičke književnosti, stoljećima u ljudima izazivaju osjećaj straha. Usprkos tomu što se javljaju u brojnim predajama različitih naroda, pa tako i u hrvatskoj, svoju su popularnost stekli kroz književnost, a kasnije i film te ostale oblike popularne kulture. Kao što smo već spomenuli, vampiri su zaslužni za riječ vamp, ali i za neke od medicinskih pojava, poput Renfieldova sindroma, povezanoga s ovim fenomenom....
VANJSKA POLITIKA VENECIJE U 17. STOLJEĆU
VANJSKA POLITIKA VENECIJE U 17. STOLJEĆU
Ivona Bazina
Cilj je i glavna tema ovog rada prikaz i analiza Venecije u 17.stoljeću s naglaskom na njezinu vanjsku politiku, kao i društvene i gospodarske prilike tog vremena. Kroz rad su prikazani komplicirani odnosi Mletačke Republike, Osmansko Carstva i Habsburške Monarhije koji su se borili za prevlast nad Sredozemljem. Pozadina sukoba je također obrađena, rad sadrži prikaz najvažnijih bitki i ratova kroz dva stoljeća, zajedno sa posljedicama koje su ostale nakon kriznog razdoblja. Prikazan...
VANJSKOPOLITIČKI POGLEDI I STAJALIŠTA HRVATSKE SELJAČKE STRANKE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
VANJSKOPOLITIČKI POGLEDI I STAJALIŠTA HRVATSKE SELJAČKE STRANKE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
Nikola Matulić
Seljačka stranka se u svojim vanjskopolitičkim pravcima i stajalištima ponajprije usmjeravala na unutrašnjopolitičku situaciju u Kraljevini Jugoslaviji. Ne slažući se s načinom uspostave nove državne zajednice, pa i u konačnici mirovnim ugovorima koji nisu posvetili nikakvu pažnju hrvatskom pitanju, započinje aktivnost Seljačke stranke na vanjskom planu. Memorandumi, izjave dopisnicima stranih novinskih agencija, kao i sastanci sa stranim političarima, nisu doveli do ikakvog...
VASKO LIPOVAC - DJELA I MOTIVI POTAKNUTI RELIGIJOM
VASKO LIPOVAC - DJELA I MOTIVI POTAKNUTI RELIGIJOM
Dorotea Grgatović
Vasko Lipovac bio je hrvatski polivalentni umjetnik, slikar, kipar, grafiĉar, dizajner, ilustrator i scenograf te jedan od najistaknutijih umjetnika regije. Rodom Kotoranin, a prebivalištem Splićanin posjedovao je veliku paletu tema koje je prikazivao u svojim djelima. Mornari, svećenici, sveci, sportaši i žene koje ĉekaju svoje muževe samo su neki od likova koji se pojavljuju u njegovom raznolikom opusu. Središte njegova interesa uvijek je bila ljudska figura. Koliko god bila...
VAŽNOST INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU I
 OBRAZOVANJU
VAŽNOST INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
Ines Dajak
Informacijska i komunikacijska tehnologija je digitalna tehnologija za obradu, razmjenu korištenje i prijenos informacija. Uključuje digitalnu kompetenciju kao jednu od osam ključnih kompetencija po preporukama Europske unije, odnosi se na upotrebu digitalnih tehnologija u svim područjima ţivota i razvija se od najranije ţivotne dobi. U digitalnom društvu informacijska i komunikacijska tehnologija ima sve vaţniju i veću primjenu u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i...
VAŽNOST RADA BEGOVA ATLAGIĆA U OKVIRU KLIŠKOG SANDŽAKA
VAŽNOST RADA BEGOVA ATLAGIĆA U OKVIRU KLIŠKOG SANDŽAKA
Jelena Dujić
Predmet proučavanja ovog diplomskog rada, naziva Važnost roda begova Atlagića u okviru Kliškog sandžaka, je prošlost jedne begovske obitelji koja je bila dijelom krajiške elite sandžaka Klis i Krka, odnosno njen značaj i uloga u okviru pograničja Osmanskog Carstva. Stoga, cilj je ovoga rada opisati prošlost i ustvrditi značaj roda Atlagića unutar sandžaka s trajnim statusom osmanskog serhata. Isti se pak ostvaruje analitičkim sagledavanjem, ali i sintezom dostupnih povijesnih...
VAŽNOST STILOVA MIŠLJENJA I UVJERENJA O EMOCIJAMA ZA ODABIR STRATEGIJA KOGNITIVNE EMOCIONALNE REGULACIJE
VAŽNOST STILOVA MIŠLJENJA I UVJERENJA O EMOCIJAMA ZA ODABIR STRATEGIJA KOGNITIVNE EMOCIONALNE REGULACIJE
Ana Kosorčić
Iako su emocije sastavni dio čovjekove ličnosti, a doprinos osobina pojedinca pri odabiru strategije regulacije emocija veoma važan, ipak se malo radova bavilo ovim problemom. Stoga je glavni cilj ovog istraživanja bio ispitati odnos između adaptivnih i manje adaptivnih strategija kognitivne emocionalne regulacije i uvjerenja o emocijama te stilova mišljenja koji uključuju potrebu za kognicijom, vjeru u intuiciju, maksimiziranje i usmjerenost na budućnost. U istraživanje se krenulo...

Pages