Pages

ASIMILACIJE U GOVORU HRVATSKIH PARLAMENTARACA
ASIMILACIJE U GOVORU HRVATSKIH PARLAMENTARACA
Nela Bjedov
Rad istražuje u kolikoj se mjeri provode asimilacijski procesi unutar govornih riječi kod hrvatskih parlamanetaraca u njihovu spontanom govoru i čitanju. Analizirani korpus odabran je nasumično te su analizirane 176 situacije moguće provedbe asimilacije (88 za spontani govor i 88 za čitanje). Preslušavanjem službenih snimki odabrane saborske sjednice te pregledavanjem službenih fonograma zabilježeno je u kojem se broju provode asimilacije te je uspoređeno provode li se...
ASINDETSKE STRUKTURE U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU
ASINDETSKE STRUKTURE U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU
Ana Marija Poljak
U ovome radu analizirana su dva glavna tipa bezvezničkih struktura s obzirom na odnose među njima, a tu se misli na implicitnu koordinaciju (nezavisni odnos) i implicitnu subordinaciju (zavisni odnos). Također, svaki od tih tipova odnosa ima svoje vrste struktura koje su za njega karakteristične, a njih smo u ovome radu i analizirali uz njihove pripadajuće primjere. Središnja tema su strukture bez veznika u odnosu na vezničke te ponovno odnos prema dihotomiji koordinacija i...
ASSASSIN`S CREED AS A FRACTAL UNDERWORLD
ASSASSIN`S CREED AS A FRACTAL UNDERWORLD
Victoria Vestić
This thesis explores the fractal structure of the popular video game Assassin’s Creed (2008). It theorizes a model of fractal analysis which seems to overlap with a vision of a stratified underworld. It explores the existence of a political dimension to fractal aesthetics, which it claims is alert to important biopolitical insights concerning the situation of contemporary digital power. Drawing from Timothy Morton’s analysis of hyperobjects, it argues that fractals pertain to vital...
ATENSKA PENTEKONTAETIJA
ATENSKA PENTEKONTAETIJA
Lera Vuković
Zlatno doba Atene ili pentekontaetija označava pedeset godina atenske povijesti između bitke kod Salamine 480.g. pr. Kr. i početka Peloponeskog rata 430.g. pr. Kr. Iako mnogi povjesničari ne mogu sa sigurnošću reći da je pentekontaetija točno kronološki definirana, sigurni smo u činjenicu da je za to vrijeme Atena bila na svom vrhuncu. Najviše podataka saznajemo od Tukidida, koji je za razliku od svojih predaka, pouzdan starogrčki povjesničar. Ono što je najviše...
ATRIBUCIJE USPJEHA I NEUSPJEHA UČENIKA U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA
ATRIBUCIJE USPJEHA I NEUSPJEHA UČENIKA U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA
Karmen Tošić
Afektivni čimbenici koji utječu na učenje Hrvatskog jezika svakako su atribucije, odnosno načini tumačenja vlastitog uspjeha ili neuspjeha. Teorija atribucije uključuje 3 dimenzije koje se odnose na izvor (unutarnja i vanjska), stabilnost (stabilna i nestabilna) i kontrolabilnost (kontrolabilna i nekontrolabilna). Najčešće istraživane atribucije su: sposobnost, trud, lakoća zadatka i sreća. Istraživanje je provedeno s učenicima petih i sedmih razreda osnovne škole s ciljem...
AUTONOMIJA KNEŽEVINE (OPĆINE) POLJICA OD OSNUTKA I REDAKCIJA POLJIČKOG STATUTA DO KRAJA DRUGE AUSTRIJSKE UPRAVE
AUTONOMIJA KNEŽEVINE (OPĆINE) POLJICA OD OSNUTKA I REDAKCIJA POLJIČKOG STATUTA DO KRAJA DRUGE AUSTRIJSKE UPRAVE
Luka Goreta
Ovaj rad predstavlja povijesnu kneževinu (općinu) Poljica od njezina mogućeg osnutka u srednjem vijeku i dokinuća poĉetkom XIX. st. u vrijeme francuske uprave u Dalmaciji nakon ĉega se ova mala autonomna „seljaĉka zajednica“, unatoĉ teškom porazu, trudila ponovno uspostaviti svoju stoljećima ĉuvanu samoupravu temeljenu na vlastitim pisanim zakonima, Poljiĉkom statutu. U kontekstu poljiĉkog nastojanja oĉuvanja autonomije kao glavne teme i problema kojim je prožet, ovaj rad...
Adaptacija i dramatizacija djela Vesne Parun
Adaptacija i dramatizacija djela Vesne Parun
Dorotea Špinjača
Tema ovog završnoga rada jest adaptacija i dramatizacija djela Vesne Parun s osobitim naglaskom na poeziji za djecu. Vesna Parun je jedna od najpoznatijih autorica suvremene hrvatske književnosti. Iako je poezija njena prava ljubav, već poslije druge knjige pjesama počela je pisati prozu i drame. Objavljeno joj je preko 60 knjiga poezije i proze i uprizorena su četiri njezina dramska djela, a njena zbirka „Zore i vihor“ (1947.) po mnogo čemu označava važan datum u razvojnom...
Adaptacija i dramatizacija hrvatskih tradicijskih basni
Adaptacija i dramatizacija hrvatskih tradicijskih basni
Petra Glavinić
U ovom se radu govori o adaptaciji i dramatizaciji hrvatske tradicijske basne te se razmatra utjecaj kulturne baštine, kroz rad s lutkom, na cjelokupan razvoj djeteta. U teorijskom dijelu upoznajemo se s lutkom, njezinom poviješću, razvojem lutkarstva, basnom te samom adaptacijom i dramatizacijom teksta. Nakon toga slijedi praktični dio u kojem su objedinjeni basna i lutkarstvo putem adaptacije i dramatizacije hrvatske tradicijske basne „Pčela i golub“ te izvedba predstave. Svrha...
Aesop's Fables: A Means of Understanding the Human Nature
Aesop's Fables: A Means of Understanding the Human Nature
Tea Jerković
U ovom diplomskom radu reći ću nešto o Ezopu i njegovim basnama. Naglasit ću razliku između parabole, bajke i basne. Također ću se osvrnuti na uloge životinja u basnama koje, preuzimajući osobine ljudi ukazuju na određene mane ili vrline. Na nekoliko primjera karakterizacije likova iz Ezopovih basni uočit ćemo kako Ezop reflektira i prikazuje ljudske osobine kroz životinje. Basne su oduvijek bile bliske kako dječjem tako i odraslom uzrastu. Pisane su da bi djelovale odgojno na...
Afektivni razvoj djeteta u različitim pedagoškim koncepcijama
Afektivni razvoj djeteta u različitim pedagoškim koncepcijama
Paula Brnada
Glavni je cilj ovog rada bio prikazati važnosti i mogućnosti razvoja afektivne domene ličnosti djeteta u odgojno-obrazovnom kontekstu, ne zaobilazeći kognitivnu i psihomotoričku sferu s kojima je neupitno povezana. Afektivni razvoj djeteta u ovom radu analizira se kroz konstrukte emocija i emocionalne inteligencije, vrijednosti, stavova i interesa te su analizirani i čimbenici koji utječu na afektivni razvoj. Poseban naglasak je stavljen na razvijanje afektivne domene u nekim...
Akademska motivacija i neki aspekti samopoimanja budućih učitelja
Akademska motivacija i neki aspekti samopoimanja budućih učitelja
Petra Tomić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati neke aspekte akademske motivacije kod studenata Učiteljskog studija i dvopredmetnog nastavničkog studija na Filozofskom fakultetu u Splitu te procjenu socio-emocionalne kompetencije i kompetencije (samo)vrednovanja koje su važne za budući rad u razrednom okruženju. Istraživanje je provedeno na uzorku od 141 studenta koji su podijeljeni u dvije skupine s obzirom na razinu studija, preddiplomski (N=66) i diplomski (N=75). Mjerni instrument koji se...

Pages