Pages

Antički Rim na filmskom platnu
Antički Rim na filmskom platnu
Ivan Šarić
Filmska umjetnost korisna je čovječanstvu u razumijevanju svijeta koji ga okružuje. Povijesni filmski žanr tako među širom publikom danas igra veliku ulogu u dočaravanju slike povijesti. Na njemu leži stanovita odgovornost pri kojoj bi, barem u teoriji, trebao težiti prikazu povijesti kakvom je ona stvarno bila. Stupanj vjernosti filmskih uradaka historiografskim podacima varira, kao i motivi kojima se oni bave. Ovaj rad se bavi filmovima koji svoje radnje smještaju u vrijeme...
Antonimia nella fraseologia
Antonimia nella fraseologia
Lucija Jukić
La tesi di laurea esamina la presenza di antonimia nella fraseologia della lingua italiana. La fraseologia fa una parte distintiva di ogni lingua e ci serve per comunicare in un modo stilisticamente espressivo e creativo che porre l’accento sulla tradizione, storia e saggezza di un popolo. Come scienza, la fraseologia si è sviluppata in paesi diversi entro scuole e approcci che si differenziano fra loro. La fraseologia della linguistica italiana è specifica perché non esiste ancora...
Approaches to Children with ADHD in Primary Education
Approaches to Children with ADHD in Primary Education
Anđela Goreta
Ovaj diplomski rad govori o ADHD-u, sve prisutnijem problemu kod djece, naročito djece školske dobi. Podijeljen je na dva dijela. Prvi uključuje definiciju ADHD-a, njegove simptome, vrste i uzroke. Jasno je istaknuto da razlog zbog kojeg se ADHD javlja ima različite korijene; od funkcije mozga i genetike pa sve do utjecaja okoline koja pred dijete postavlja sve veće zahtjeve, dok pomoć, u obliku kakva je djetetu potrebna, vrlo često izostaje. Drugi dio govori o pristupima djeci s...
Aprecijacija u nastavi likovne kulture u nižim razredima osnovne škole
Aprecijacija u nastavi likovne kulture u nižim razredima osnovne škole
Josipa Šakić
Nastava likovne kulture omogućava psihomotrički i intelektualni razvoj učenika. Vrlo bitan segment nastave likovne kulture je poticanje učenika na komunikaciju s likovnim djelima. Metode likovne kulture pomažu učenicima da dođu do krajnjih ciljeva likovne kulture, odnosno da shvate estetske poruke koje djelo pruža. Aprecijacija ili metoda estetskog transfera naglašava estetsko iskustvo učenika. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koliko su učitelji razredne nastave upoznati...
Arhitektura i urbanizam grada Korčule u XV. i XVI. stoljeću
Arhitektura i urbanizam grada Korčule u XV. i XVI. stoljeću
Rita Matulović
U središnjem dijelu Jadrana, u grupi srednje dalmatinskih otoka, pruža se od istoka prema zapadu oko 40 km dugi pošumljeni otok Korčula. Grad Korčula na otoku Korčuli predstavlja u mnogo čemu jedinstvenu racionalnu urbanističku regulaciju i jedan je od najbolje sačuvanih primjera srednjovjekovnog grada uopće. Prema dosadašnjim istraživanjima grad je nastao sredinom XIII. stoljeća, kao izuzetno važna postaja na jadranskoj transverzali koja je povezivala Veneciju s njenim...
Aristotelovo određenje filozofije i podjela znanosti
Aristotelovo određenje filozofije i podjela znanosti
Danica Radoš
Kada govorimo o Antičkoj filozofiji, jedno od nezaobilaznih imena s kojima se susrećemo je Aristotel i njegov filozofski rad. Cilj ovoga rada je predstaviti Aristotelovo viđenje filozofije, kao i njegovu podjelu znanosti. Glavno djelo iz kojega možemo iščitati određenje filozofije predstavlja njegova Metafizika. Naime, postoji više karakteristika kojima Aristotel objašnjava filozofiju, a neke od njih su: znanost o uzrocima, znanost o istini ili o biću kao biću. Premda ovdje vidimo...
Artikulacija apstraktne umjetnosti 1950.-ih godina u Hrvatskoj
Artikulacija apstraktne umjetnosti 1950.-ih godina u Hrvatskoj
Ana Stanić
Pedesete godine prošlog stoljeća u hrvatskoj umjetnosti obilježene su nizom novih likovnih pojava, novih početaka i raznih previranja. Kroz cijelo desetljeće pratimo razvoj apstraktne umjetnosti u Hrvatskoj te borbu za slobodu likovnog stvaralaštva unutar političkih prilika u kojima je ona nastajala. Prijelomni trenutak za hrvatsku apstraktnu umjetnost predstavlja pojava grupe EXAT-51 čija je težnja sinteza likovnih umjetnosti u sklopu moderne arhitekture i zalaganja za...
Aspekti tijela i tjelesnosti u djelima Slavenke Drakulić
Aspekti tijela i tjelesnosti u djelima Slavenke Drakulić
Ivana Poljičanin
Rad pokušava pokazati različite aspekte tijela i tjelesnosti u romanima Slavenke Drakulić. Na početku se govori o poimanju tjelesnosti kroz povijesne epohe te važnosti koju predstavljaju koža i dodir, s biološkog i filozofskog gledišta. Feminističkom teorijom o tijelu kao prostoru upisivanja ideologije patrijarhata započinjemo dio koji objašnjava kako je tijelo kulturalna konstrukcija. Sociokulturne, povijesne i političke prilike prema tome utječu na doživljaj tijela....
Aspiracije i mogućnosti nastavka školovanja kod srednjoškolaca
Aspiracije i mogućnosti nastavka školovanja kod srednjoškolaca
Antea Mrčela
Tema ovog rada odnosi se na problem obrazovnih postignuća i aspiracija za daljnjim školovanjem kod mladih, odnosno srednjoškolaca. U središnjem interesu su srednjoškolci Sinjske gimnazije i Kninske strukovne srednje škole, odnosno njihove aspiracije vezane za nastavak obrazovanja te jesu li uopće u mogućnosti nastaviti sa školovanjem nakon srednje škole. Opći je cilj istraživanja ispitati povezanost želja i mogućnosti srednjoškolaca za nastavak obrazovanja. Rad se fokusira na...
Atentat na Stjepana Radića i njegove posljedice
Atentat na Stjepana Radića i njegove posljedice
Marija Parać
Rad ne sadrži sažetak.
Atentat na kralja Aleksandra I.Karađorđevića
Atentat na kralja Aleksandra I.Karađorđevića
Josip Čeprnić
Dolazak Hitlera na vlast u Njemačkoj 1933. godine, te približavanje Jugoslavije Njemačkoj uznemirilo je Francusku. To je bio i jedan od razloga dolaska novoizabranog ministra vanjskih poslova, Louisa Barthoua u Beograd u lipnju 1934. godine. Tu je i dogovoren posjet kralja Aleksandra Parizu za listopad iste godine. Međutim, kako se već od lipnja znalo za namjeravani put u Francusku, to je dalo dovoljno vremena da se spremi atentat na kralja Aleksandra. Atentat u narodnoj...
Augusteum Aenonae
Augusteum Aenonae
Bernard Dukić
Štovanje rimskih careva i njihovih obitelji vuče svoje podrijetlo iz dvije tradicije koje su se međusobno isprepletale. Prva je ona starija, orijentalna, koja seže do pojma vladara- boga u civilizacijama Egipta i Mezopotamije. Taj koncept teokracije se prebacuje na perzijsku državu a preko djelovanja Aleksandra Velikog ulazi u grčki svijet i na taj način stvara helenističku civilizaciju. Kako se rimska država sve više širi na Istok, njeni vojskovođe dolaze u doticaj s tim idejama...

Pages